งานบริการวิชาการ / งานเสริมสร้างศักยภาพ

กิจกรรมนี้มุ่งที่จะให้การสนับสนุนแก่ครูและนักปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจแนวคิดเรื่องการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น และหายุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการนำไปใช้ในโรงเรียนและชั้นเรียน:

  • การอบรมก่อนและในระหว่างทำงาน ให้แก่ครู ผู้ฝึกสอนครู
  • เวทีการเรียนรู้ยุทธศาสตร์การสอนแบบใหม่ๆ
  • โครงการแลกเปลี่ยนกับชุมชนครูนานาชาติ