คณะทำงาน

ผู้อำนวยการ

ทัศนวรรณ บรรจง
thatsanavanh@thaiciviceducation.org

ผู้ประสานงานและบัญชี

นุชนาถ พรหมสินธ์
nutchanart@thaiciviceducation.org

เจ้าหน้าที่สื่อสารสาธารณะ

พจนา อาภานุรักษ์
Info@thaiciviceducation.org

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ

ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์

รองประธานกรรมการ

ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล

กรรมการ

นายโตมร อภิวันทนากร

กรรมการและเหรัญญิก

นายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต

กรรมการและเลขานุการ

ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

คณะกรรมการที่ปรึกษา

Dr. Joel Westheimer

Professor and University Research Chair in Democracy and Education, University of Ottawa, Canada

Dr. Murray Print

  • Professor and Chair of Education, Sydney School of Education & Social Work, University of Sydney, Australia
  • Lead Writer & Team Leader, Australian Curriculum Civics and Citizenship

Dr. David Zyngier

Associate Professor, School of Education, Southern Cross University, Australia

Dr. Boon Yee Jasmine SIM

Associate Professor, National Institute of Education, Nanyang Technological University, Singapore

Dr. Dirk Lange

Professor and Director of the Institute for Didactics of Democracy (IDD), Leibniz Universität Hannover, Germany