คณะทำงาน

ผู้อำนวยการ

ทัศนวรรณ บรรจง
thatsanavanh@thaiciviceducation.org

ผู้ประสานงานและบัญชี

นุชนาถ พรหมสินธ์
nutchanart@thaiciviceducation.org

เจ้าหน้าที่สื่อสาร

ภี อาภรณ์เอี่ยม
Info@thaiciviceducation.org

เจ้าหน้าที่สื่อสารสาธารณะ

พจนา อาภานุรักษ์
Info@thaiciviceducation.org