• วิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการศึกษา การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ยุทธศาสตร์การสอนประชาธิปไตย เป็นต้น
  • สร้างตัวแบบนำร่องเรื่องการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เช่น โรงเรียนการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองฯ ค่ายการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองฯ
  • พัฒนาและตีพิมพ์เอกสารประกอบการสอน รวมถึงบทความและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยและการศึกษา