เขียนโดย วิทยากร เชียงกูล

พิมพ์ที่ สายธาร พิมพ์ปี 2551

การปฏิวัติประชาธิปไตยในความหายของการมุ่งเปลี่ยนโครงสร้างทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อย่างถึงรากถึงโคน เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติความขัดแย้ง
แบ่งเป็น 2 ขั้วสุดโต่ง และเพื่อจะหาทางออกที่ดีกว่า ประชาธิปไตยผ่านระบบผู้แทน โดยวิเคราะห์ทั้งในเชิงทฤษฎีและประสบ-การณ์ของประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมอย่างแท้จริง