โดย พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต)
ปี่ที่พิมพ์: 2553
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รวมเล่มมาจาก
– ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (จุดบรรจบ : รัฐศาสตร์ กับ นิติศาสตร์)
– ประชาธิปไตย ไม่ยาก ถ้าอยากได้
จัดพิมพ์โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) สำหรับโครงการพระสงฆ์กับการบูรณาการหลักศาสนา เพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นที่สุจริตและเที่ยงธรรม