อะไรๆก็ประชาธิปไตย ประชาธิปไตยคืออะไรกันแน่?
นวัตกรรมการการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในการป­ระชุมปฏิบัติการครั้งนี้ เน้นประเด็นสำคัญที่ปรากฏในหลักสูตรเพิ่มเ­ติมรายวิชาหน้าที่พลเมือง และกรอบหลักสูตรการศึกษาเพื่อสร้างความเป็­นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทยซึ่งเป็น­ประสบการณ์การทำงานของหน่วยงานที่มาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัดการประชุมที่จะทำค­วามเข้าใจร่วมกัน และสร้างทีมงานในระดับพื้นที่ที่จะเข้าไปช่วยหนุนเสริม(Mentoring and Coaching)การทำงานของสถานศึกษาต่อไป