แนวคิดและวิธีการทำงาน

ตัวแบบการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (Democratic Citizenship Education – DCE) อยู่บนฐานประสบการณ์ทางการศึกษาของผู้เรียน/นักเรียนทั้งหมด วิธีการนี้มุ่งที่จะพัฒนาการรับรู้และสมรรถภาพที่มุ่งการปฏิบัติและมีประสิทธิภาพของผู้เรียน/นักเรียน

ดังนั้น วิธีการแบบ DCE รับเอาตัวแบบการเรียนรู้ที่อยู่บนฐานของวิธีการเรียนการสอนสามแบบ:

  • เรียนรู้ “เกี่ยวกับ” (มิติด้านการรับรู้ของการเรียนรู้)
  • เรียนรู้ “ผ่านทาง” (ประสบการณ์เชิงปฏิบัติของการเรียนรู้)
  • เรียนรู้ “เพื่อ” (มิติการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของการเรียนรู้)

วัตถุประสงค์

มูลนิธิ TCE ให้การสนับสนุนแก่ครู ผู้ฝึกสอนครู และหน่วยงานการศึกษา ในการมีส่วนร่วมสร้างวัฒนธรรมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยผ่านทางการศึกษา  มูลนิธิ TCE ปฏิบัติตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วยโครงการต่าง ๆ ที่ออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ผลประโยชน์และโอกาสของโครงการเหล่านี้จะขยายไปสู่ครูในหลายระดับและหลายภาคส่วน ผู้ฝึกสอนครูในระดับมหาวิทยาลัย และบุคคลที่สนใจในการทำงานเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยผ่านทางการศึกษา

ดังนั้น มูลนิธิ TCE จึงพัฒนาโครงการใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อ:

  • สร้างการพูดคุยและการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรื่องการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและกับชุมชนระหว่างประเทศ
  • สนับสนุนและประสานงานศูนย์กลางของเครือข่าย TCE
  • ริเริ่มโครงการเสริมสร้างศักยภาพให้กับครูและผู้ที่ทำงานประเด็นประชาธิปไตยและการศึกษา
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างเครือข่าย TCE และชุมชนการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
  • พัฒนาเครื่องมือและยุทธศาสตร์การสอนการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
  • เสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย
  • เสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการศึกษากับประชาธิปไตย