วิสัยทัศน์

การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองนักเคลื่อนไหวเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมที่มีความคิดเชิงวิพากษ์ ตั้งคำถาม และลงมือทำ เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบและโครงสร้างที่ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมที่มีอยู่