เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย (Thai Civic Education Foundation- TCE Foundation) เป็นสถาบันการศึกษาอิสระที่ทำงานเพื่อบ่มเพาะวัฒนธรรมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย มูลนิธิฯ เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรและไม่สังกัดการเมืองฝ่ายใด

ความเป็นมา

การเดินทางของเราเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2554 จากโครงการการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของไทย (Thai Civic Education) ที่ริเริ่มโดยมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (Friedrich-Ebert-Stiftung - FES) เพื่อสนับสนุนกระบวนการปฏิรูปการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองแบบยั่งยืนที่ช่วยทำให้ระบบการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองสามารถทำหน้าที่ในการสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและเสริมสร้างพลเมืองให้มีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยได้อย่างเต็มที่

โครงการการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของไทยมีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรแบบกว้าง ๆ ที่นำเอาหน่วยงานรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนหลัก ๆ มาร่วมเวทีเพื่อการพูดคุยและพัฒนากรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ที่นำไปสู่กระบวนทัศน์เรื่องการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองที่เป็นแบบก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ปีพ.ศ. 2556 ได้มีการพัฒนากรอบแนวคิดหลักสูตรเพื่อการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทยขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการพูดคุยและอภิปรายแลกเปลี่ยนเรื่องการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง เพื่อที่จะได้สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และหลักการการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง โครงการการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของไทยได้จัดกิจกรรมสาธารณะ โครงการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ครูและผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง และการผลิตสื่อการเรียนการสอน มาหลายครั้ง เพื่อเป็นหนทางไปสู่การนำแนวคิดเรื่องการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยมาใช้ และเพื่อขยายเครือข่ายพันธมิตรให้กว้างขวางขึ้น

ในเดือนมกราคม 2559 คณะทำงานแกนกลางของโครงการการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองได้ก่อตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายไทยซีวิคเอดูเคชั่น (TCE) ขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง

และในเดือนสิงหาคม 2562 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายไทยซีวิคเอดูเคชั่น (TCE) ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย (Thai Civic Education Foundation)