เครือข่าย

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (สสมส.)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

กลุ่มมานีมานะ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CYD)

ครู TCE พลเมืองอีสานล้านช้าง

ครูขอสอน

มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย (FES)

ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ)

ReThink Urban Spaces - RTUS (ริทัศน์)

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาชุมชนเมือง

Website: http://www.rtus-th.org/
Facebook: https://www.facebook.com/ReThinkUrbanSpaces