คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยบ้าง ?

ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ไหม แต่เรียกว่าเป็นความคาดหวังต่ออนาคตที่จะเกิดขึ้นแล้วกันครับ คนไทยถูกแบ่งออกไปหลายกลุ่ม และมีความต้องการทางการเมืองที่แตกต่างกัน อาจต้องการความมั่นคง เสถียรภาพ หรือความเจริญก้าวหน้า ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้เข้ามาตอบโจทย์ชีวิตของแต่ละคน การเปลี่ยนแปลงแรกคือคนรุ่นใหม่กำลังตื่นรู้ทางการเมืองมากขึ้น เพราะมีเป้าหมายทางการเมืองที่ชัดเจน มีนโยบายที่ตนเองชอบ แต่บางคนตื่นตระหนก เพราะไม่ชอบรัฐบาลที่เป็นอยู่ หรือบางคนอาจนิ่งเฉยไปเลย เพราะคิดว่าไม่มีผลต่อตนเอง การเปลี่ยนแปลงที่สอง คือการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของนักการเมือง เปลี่ยนจากคนมีน้ำใจ เข้าร่วมงานบวช งานแต่งของชุมชน เป็นคนที่มีจุดยืนมากขึ้น และเป็นผู้รักษ์ประชาธิปไตย และมีความคิดเห็นเชิงต่อต้านเผด็จการ ซึ่งผมไม่รู้ว่าต้องการเอาใจคนรุ่นใหม่หรือเป็นความต้องการที่แท้จริงกันแน่ การเปลี่ยนแปลงที่สามสื่อสังคมออนไลน์ เป็นสนามสำคัญในการต่อสู้เลือกตั้งครั้งนี้ ทั้งหาเสียง นำเสนอข้อมูล บิดเบือนข้อมูล ทำให้คนรับทราบข้อมูลต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับการรู้เท่าทันสื่อของแต่ละคน การเปลี่ยนแปลงสุดท้าย คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร ผู้สูงอายุมากขึ้น และกลายเป็นฐานเสียงหลักของประเทศ สุดท้ายก็ได้แต่คาดหวังว่า..

การเลือกตั้งครั้งนี้ จะนำการเมือง เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของผู้คนที่ดียิ่งขึ้น ไม่ใช่ถอยหลังลงคลอง หรืออยู่ในวังวนทางการเมืองแบบอดีต

คิดเห็นอย่างไรกับที่เค้าบอกว่า ครูต้องเป็นกลางทางการเมือง

เวลามีคนพูดว่า ต้องเป็นกลาง ต่อเรื่องต่าง ๆ มักจะคิดและตั้งคำถามย้อนกลับเสมอว่า “ความเป็นกลาง” นี้มันจริงไหม เพราะแต่ละคนก็เลือกข้างตั้งแรกอยู่แล้ว ทำไมต้องมาพูดอีกว่า ต้องเป็นกลาง ซึ่งในกรณีนี้เอง ให้ครูเป็นกลางทางเมือง ก็ไม่รู้ว่าครูเป็นกลางจริง หรือถูกกดดันให้หยุดพูดหรือแสดงความคิดเห็นด้านการเมือง ซึ่งในกรณีแบบนี้ก็สะท้อนให้เห็นอีกว่า ผู้มีอำนาจแสดงออกถึงความไม่เชื่อมั่นต่อครูในฐานะมืออาชีพ และความเป็นกลางนี้เอง คือการวิเคราะห์ทั้งข้อดี และข้อจำกัด แต่ถ้าเป็นกลางแล้วทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเหมาะสม ปิดโอกาสการฟังความคิดเห็นทั้งของครูและนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองมันก็คงไม่เกิดประโยชน์ เพราะสุดท้ายแล้วความเป็นกลางทางการเมืองของครู ก็คือการให้ครูหยุดพูดหรือแสดงความคิดเห็น คงบอกได้เต็มปากว่าไม่ได้ เพราะการเมืองเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของทุกคน

ถ้าเป็นกลางแล้วทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเหมาะสม ปิดโอกาสการฟังความคิดเห็นทั้งของครูและนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองมันก็คงไม่เกิดประโยชน์ เพราะสุดท้ายแล้วความเป็นกลางทางการเมืองของครู ก็คือการให้ครูหยุดพูดหรือแสดงความคิดเห็น