คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยบ้าง ?

อย่างแรกคือในมิติของพลเมืองรุ่นใหม่ ที่มีทัศนคติต่อการเมืองที่เปลี่ยนไป แตกต่างจากคนรุ่นก่อนจนเห็นได้ชัดเจน

อย่างที่สองคือมิติของการเรียนรู้ทางเมืองแบบใหม่ ผ่านสื่อที่มีความหลากหลาย รวดเร็ว และการเข้าถึงมากขึ้น

และสุดท้ายคือมิติของนักการเมือง ที่เริ่มแข่งขันกันในเชิงนโยบายในด้านต่างๆ ภายใต้การแข่งขันในทางการเมืองที่ไม่ค่อยยุติธรรมเท่าที่ควร ผมคิดว่า…การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศแน่ ถ้าเป็นการเลือกตั้งที่ทุกคนได้ใช้สิทธิ์ของตนอย่างมีเสรีภาพและเป็นธรรม