รวมบทสัมภาษณ์ Civic Space เรื่องราวความคิดเห็น ทั้ง 11 ประเด็นจากนักเรียน ครู อาจารย์ นักการศึกษา และนักกิจกรรม ที่เราเชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยน ถกเถียง ตั้งคำถาม หรือสร้างความเข้าใจ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาพลเมืองประชาธิปไตยในมิติที่หลากหลายสำหรับปี 2022 ที่กำลังจะมาถึง
.
Civic space ตอนที่ 1 คำขวัญวันเด็กที่ควรจะเป็น
https://bit.ly/3ewsv5e

Civic space ตอนที่ 2 จากเหตุการณ์โลก เราจะสอนเรื่อง Empathy ได้อย่างไร ?
https://bit.ly/32Jbv9f

Civic Space ตอน 3 มายาคติเกี่ยวกับผู้หญิง ที่ควรถอดรื้อ
https://bit.ly/3Fz5uu1

Civic Space ตอนที่ 4 ทำไมโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัย
https://bit.ly/3JmV82K

Civic Space ตอนที่ 5 ทำไมครูควรสอนเรื่อง May Day วันแรงงาน
https://bit.ly/3pxKChh

Civic Space ตอนที่ 6 สอนเรื่องประชาธิปไตยด้วยหนังหรือซีรี่ย์
https://bit.ly/3z4koGe

Civic Space ตอนที่ 7 เรียนเรื่องพลเมืองประชาธิปไตย
https://bit.ly/3qv2BUT

Civic Space ตอนที่ 8 หลักสูตรสมรรถนะกับการสร้างพลเมือง
https://bit.ly/3JmsoqY

Civic space ตอนที่ 9 มองการสร้างพลเมืองผ่าน Multicultural Education (การศึกษาพหุวัฒนธรรม)
https://bit.ly/3qs0od2

Civic space ตอนที่ 10 กระบวนการสืบสอบปรัชญากับสร้างพลเมืองประชาธิปไตย”
https://bit.ly/3FCXJ6o

Civic space ตอนที่ 11 มองการสร้างพลเมืองเชิงวัฒนธรรม ผ่าน การจัดการศึกษาชายแดน
https://bit.ly/3FBZGQu

#thaiciviceducation