กระแสการพัฒนาสู่สมัยใหม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงทั้ง สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงก็ได้ก่อให้เกิดปัญหาทั้ง ปัญหาเศรษฐกิจในท้องถิ่น อย่างปัญหาหนี้สินของคนในุชมชน ภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก การเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะ การเสื่อมโทรมของป่า หนังสือเล่มนี้จะพาเราให้เห็นถึง 7 กรณีศึกษา ที่ชุมชนมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เริ่มจากการปรับใช้วิถีชีวิตหรือต้นทุนเดิมที่ตนเองมีให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาได้ รวมถึงมีกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาร่วมกัน ซึ่งแนวคิดในการแก้ปัญหาในพื้นที่โดยเริ่มจากภายในนี้เป็นหัวใจสำคัญที่จะแก้ปัญหาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.mediafire.com/file/utfdb48fhbiwqjg/7casePDF.compressed.pdf