Civic space ตอนที่ 9 : มองการสร้างพลเมืองผ่าน Multicultural Education (การศึกษาพหุวัฒนธรรม )

โดย อาจารย์นันท์นภัส แสงฮอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . หากถามว่า การศึกษาพหุวัฒนธรรมคืออะไร อาจไม่ได้มีนิยามที่ตายตัว ยังมีการถกเถียงเกี่ยวกับคำนี้อย่างต่อเนื่อง และการจะนิยามคำ ๆ ว่าคืออะไร ก็ขึ้นอยู่บริบททางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองของแต่ละพื้นที่หรือแต่ละประเทศด้วย อย่างไรก็ตาม อยากจะชวนมาดูที่เป้าหมายของการศึกษาพหุวัฒนธรรมแทนการดูนิยาม…

Civic classroom ตอนที่ 17 ห้องเรียนสิทธิมนุษยชน

ห้องเรียนของอาจารย์พัทธ์ธีรา ได้หยิบยกเรื่องราวของคนไร้รัฐพลัดถิ่นมาเป็นประเด็นหลักในการสอน เพื่อพาให้ผู้เรียนได้สำรวจ ตั้งคำถาม และสะท้อนคิดกับคุณค่าความสำคัญของสิทธิมนุษยชนของตนเองและผู้อื่น เราได้มีโอกาสสอนในวิชา “สังคม สงครามและสันติ (มสสศ 102)” เป็นวิชาที่วางอยู่บนมุมมองสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ สิทธิมนุษยชน ความรุนแรงและสันติภาพ เป้าหมายก็เพื่อสร้างพลเมืองที่ตระหนักรู้เท่าทันและเป็นผู้ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปในทางที่สันติและเป็นธรรมมากขึ้น ซึ่งประเด็นหนึ่งที่หยิบมาสอนคือเรื่องของสิทธิคนไร้รัฐพลัดถิ่น เพราะเราจะเห็นข่าวการละเมิดสิทธิของพลเมืองที่อยู่ตามชายขอบชายแดนประเทศ ทั้งที่เป็นกลุ่มคนที่อยู่มานาน…

Civic classroom ตอนที่ 16 ออกแบบวิชาอาเซียน อย่าเรียนแค่ “รู้”

ครูฐาปณี วงศ์สวัสดิ์ จากเครือข่าย Thai Civic Education ได้สะท้อนว่า ที่ผ่านมาการสอนอาเซียนซ้ำซาก วนอยู่กับเรื่องเดิม เนื้อหาเดิม และไม่น่าสนใจ เป็นการเรียนอาเซียนไม่ได้ไปไกลกว่าการนั่งจำชื่อ คำทักทาย การแต่งกาย หรือการท่องจำ ด้วยเหตุผลนี้ จึงทำให้ครูฐาปณี ได้ลองออกแบบบทเรียนแบบใหม่ที่เชื่อมโยงกับเรื่องความเป็นพลเมืองขึ้นมา…

Civic classroom ตอนที่ 15 : ห้องเรียนสังคมนิยม

จักรธร ดาวแย้ม จากกลุ่มมาร์กซิสต์ศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TUMS) คนรุ่นใหม่ที่อยากเห็นสังคมที่เท่าเทียม เขาจึงเริ่มทำกลุ่มศึกษาร่วมกับเพื่อนๆ ที่เสมือนเป็นห้องเรียนให้ผู้คนได้มาพูดคุยเกี่ยวกับการกดขี่ และความไม่ธรรมทางสังคม ผ่านมุมมองแบบฝ่ายซ้าย ซึ่งห้องเรียนที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่แค่การเอาทฤษฏีมาบอกเล่า แต่ได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมได้ตั้งคำถาม วิเคราะห์ ดึงเอาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกัน เพื่อมองเห็นอำนาจที่ครอบงำ และค้นหาความเป็นได้ของสังคมที่ดีกว่าเดิม #thaiciviceducation ในการจัดการเรียนรู้ เราเน้นการให้ผู้เข้าร่วมได้เอาประสบการณ์รอบตัวที่เขาเจอในชีวิตออกมาพูด…

Civic Space ตอนที่ 7 เรียนเรื่องพลเมืองประชาธิปไตยจากช่องหรือเพจไหนดี .

เราอยากชวนผู้อ่านมาลองเรียนรู้เรื่องพลเมืองประชาธิปไตย จากทั้ง 3 ช่องทาง จากคำแนะนำของคุณครู นักศึกษา และผู้ทำงานด้านการศึกษา . เพราะเราเชื่อว่า การเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยอาจไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในห้องเรียนเสมอไป การเข้าไปอ่านเรื่องราวในเพจบางเพจ หรือรับชมเนื้อหาจากช่องบางช่อง ก็ช่วยให้เราได้เกิดการตั้งคำถาม แง่คิด หรือความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยได้เช่นกัน Youtube : พาเธอย้ายบ้าน…

Civic Space ตอนที่ 6 : สอนเรื่องประชาธิปไตยด้วยหนังหรือซีรีส์

ทำไมเราควรสอนเรื่องประชาธิปไตยจากหนังหรือซีรีย์ เรื่องไหนบ้างที่ควรนำมาสอน แล้วจะสอนอย่างไร . หาคำตอบได้ใน Civic Space ตอนที่ 6 #Thaiciviceducation “The Good Doctor” . ครูสามารถใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ประชาธิปไตยที่น่าสนใจและเชื่อมโยงกับประเด็นที่อยู่นอกชั้นเรียนได้เป็นอย่างไร ภาพยนตร์ซีรีย์เรื่อง The Good…

Civic Classroom ตอนที่ 14 : เรียนการเมืองท้องถิ่นจากป้ายหาเสียง

ครูฮาบีบ หรือ อับดุลเล๊าะ กอแต จากเครือข่าย Thai Civic Education ได้หยิบยกประเด็นใกล้ตัวอย่างเรื่องการเมืองท้องถิ่น มาเป็นโจทย์สำคัญให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นพลเมืองท้องถิ่นควบคู่ไปกับหลักการประชาธิปไตย . ในวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นวิชาเพิ่มเติมนั้น เราอยากให้นักเรียนได้รู้จักการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตย และโชคดีมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาตรงกับการเลือกตั้งท้องถิ่นพอดี เราได้ออกแบบกิจกรรมที่ให้เด็กได้จำลองการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อให้เขาได้เข้าใจกระบวนการเลือกตั้งและมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตนเองผ่านนโยบายการหาเสียงเลือกตั้ง .…

Civic Classroom ตอนที่ 10 : สอนการเมืองจากสิ่งใกล้ตัว

ครูชมภ์พลอย จิตติแสง ครูสอนวิชาสังคม ที่นำเอาประเด็นทางสังคมจากรอบตัวเด็ก มาเป็นโจทย์สำคัญให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการเมืองผ่านการตั้งคำถาม แลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงกับความไม่เป็นธรรมจากประสบการณ์ในชีวิตของนักเรียน เรามองว่า การสอนเรื่องการเมือง ควรเริ่มจากการทำให้เด็กตั้งคำถามถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมจากสิ่งที่อยู่ในกระแสสังคมหรือสิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียน เช่น การวิ่งขอรับบริจาค การเข้าคิวนานเพื่อรอรับการรักษา เป็นต้น เพราะว่าเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้เกี่ยวข้องกับปัญหาเชิงโครงสร้างที่เหลื่อมล้ำ ดังนั้นการสอนควรทำให้นักเรียนเห็นว่าโครงสร้างทางการเมืองและสังคมส่งผลกระทบต่อตัวนักเรียนอย่างไร…

1 2 3 5