Civic Classroom ตอนที่ 19 : พิพิธภัณฑ์สามัญชน พื้นที่การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ฉบับประชาชน

พิพิธภัณฑ์สามัญชน พื้นที่ที่ทำให้ห้องเรียนพลเมืองประชาธิปไตย ไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงเรียนเสมอไป . Civic Classroom ตอนที่ 19 : พิพิธภัณฑ์สามัญชน พื้นที่การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ฉบับประชาชน อานนท์ ชวาลาวัณย์ ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์สามัญชน . เยี่ยมชนออนไลน์ได้ที่ : https://commonmuze.com/ ผมในฐานะคนเรียนประวัติศาสตร์…

Civic space ตอนที่ 10 กระบวนการสืบสอบปรัชญากับสร้างพลเมืองประชาธิปไตย

ปรัชญาเป็นเรื่องของผู้ใหญ่จริงเหรอ ? การสืบสอบปรัชญาคืออะไร เด็กสามารถเรียนรู้ได้ไหม ? แล้วสิ่งนี้สำคัญอย่างไรกับกาสร้างพลเมืองประชาธิปไตย ? . บทสัมภาษณ์ Civic space ตอนที่ 10 อาจารย์วัชรฤทัย บุญธินันท์ จากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล ที่จะมาบอกเล่าถึง…

Civic Classroom ตอนที่ 18 : เรียนรู้รัฐสวัสดิการผ่านเกม

อาจารย์รับขวัญ มองว่า การจะทำให้ผู้เรียนได้มองเห็นความแตกต่างระหว่างสังคมที่มีรัฐสวัสดิการกับไร้รัฐสวัสดิการได้นั้น เกมถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยสร้างสถานการณ์จำลองของการสนทนา พูดคุย ตั้งคำถาม และรับรู้ความรู้สึกระหว่างทำกิจกรรม เพื่อนำมาไปสู่การมองเห็นความเป็นได้ในการสร้างสังคมที่ดีกว่า _ ดาวน์โหลดไฟล์เกมได้ที่ : https://wefair.org/the-capital/ ที่มาของเกมเริ่มจากงานวิจัยของเราที่ทำเรื่อง “การแสดงความสุขในโลกเสรีนิยมใหม่” ซึ่งเรามองว่าความสุขมันถูกใช้เยอะมาก โดยเฉพาะในวงการเศรษฐศาสตร์หรือจิตวิทยาที่จะชอบวัดความสุขของคน แต่จริงๆแล้ว คำถามหลักของงานวิจัยคือ แล้วถ้าคนอยู่ในสภาวะที่เปราะบาง…

Civic space ตอนที่ 9 : มองการสร้างพลเมืองผ่าน Multicultural Education (การศึกษาพหุวัฒนธรรม )

โดย อาจารย์นันท์นภัส แสงฮอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . หากถามว่า การศึกษาพหุวัฒนธรรมคืออะไร อาจไม่ได้มีนิยามที่ตายตัว ยังมีการถกเถียงเกี่ยวกับคำนี้อย่างต่อเนื่อง และการจะนิยามคำ ๆ ว่าคืออะไร ก็ขึ้นอยู่บริบททางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองของแต่ละพื้นที่หรือแต่ละประเทศด้วย อย่างไรก็ตาม อยากจะชวนมาดูที่เป้าหมายของการศึกษาพหุวัฒนธรรมแทนการดูนิยาม…

Civic classroom ตอนที่ 17 ห้องเรียนสิทธิมนุษยชน

ห้องเรียนของอาจารย์พัทธ์ธีรา ได้หยิบยกเรื่องราวของคนไร้รัฐพลัดถิ่นมาเป็นประเด็นหลักในการสอน เพื่อพาให้ผู้เรียนได้สำรวจ ตั้งคำถาม และสะท้อนคิดกับคุณค่าความสำคัญของสิทธิมนุษยชนของตนเองและผู้อื่น เราได้มีโอกาสสอนในวิชา “สังคม สงครามและสันติ (มสสศ 102)” เป็นวิชาที่วางอยู่บนมุมมองสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ สิทธิมนุษยชน ความรุนแรงและสันติภาพ เป้าหมายก็เพื่อสร้างพลเมืองที่ตระหนักรู้เท่าทันและเป็นผู้ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปในทางที่สันติและเป็นธรรมมากขึ้น ซึ่งประเด็นหนึ่งที่หยิบมาสอนคือเรื่องของสิทธิคนไร้รัฐพลัดถิ่น เพราะเราจะเห็นข่าวการละเมิดสิทธิของพลเมืองที่อยู่ตามชายขอบชายแดนประเทศ ทั้งที่เป็นกลุ่มคนที่อยู่มานาน…

Civic Space ตอนที่ 8 : หลักสูตรสมรรถนะกับการสร้างพลเมือง

เฉลิมชัย พันธ์เลิศ ผู้อำนวยการสถาบันสังคมศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ได้มาบอกเล่าให้เห็นภาพว่า ทิศทางหลักสูตรสมรรถนะที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ อาจเปลี่ยนมุมมองการสร้างพลเมือง โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็น Active Citizen ขณะเดียวกันบทบาทการสร้างพลเมือง อาจไม่จำกัดอยู่เพียงครูสังคมศึกษาและวิชาหน้าที่พลเมืองอีกต่อไป แต่ครูทุกคนก็สามารถสร้างพลเมืองได้เช่นกัน Q 1 : ทำไมต้องเปลี่ยนเป็นหลักสูตรสมรรถนะ…

Civic classroom ตอนที่ 16 ออกแบบวิชาอาเซียน อย่าเรียนแค่ “รู้”

ครูฐาปณี วงศ์สวัสดิ์ จากเครือข่าย Thai Civic Education ได้สะท้อนว่า ที่ผ่านมาการสอนอาเซียนซ้ำซาก วนอยู่กับเรื่องเดิม เนื้อหาเดิม และไม่น่าสนใจ เป็นการเรียนอาเซียนไม่ได้ไปไกลกว่าการนั่งจำชื่อ คำทักทาย การแต่งกาย หรือการท่องจำ ด้วยเหตุผลนี้ จึงทำให้ครูฐาปณี ได้ลองออกแบบบทเรียนแบบใหม่ที่เชื่อมโยงกับเรื่องความเป็นพลเมืองขึ้นมา…

Civic classroom ตอนที่ 15 : ห้องเรียนสังคมนิยม

จักรธร ดาวแย้ม จากกลุ่มมาร์กซิสต์ศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TUMS) คนรุ่นใหม่ที่อยากเห็นสังคมที่เท่าเทียม เขาจึงเริ่มทำกลุ่มศึกษาร่วมกับเพื่อนๆ ที่เสมือนเป็นห้องเรียนให้ผู้คนได้มาพูดคุยเกี่ยวกับการกดขี่ และความไม่ธรรมทางสังคม ผ่านมุมมองแบบฝ่ายซ้าย ซึ่งห้องเรียนที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่แค่การเอาทฤษฏีมาบอกเล่า แต่ได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมได้ตั้งคำถาม วิเคราะห์ ดึงเอาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกัน เพื่อมองเห็นอำนาจที่ครอบงำ และค้นหาความเป็นได้ของสังคมที่ดีกว่าเดิม #thaiciviceducation ในการจัดการเรียนรู้ เราเน้นการให้ผู้เข้าร่วมได้เอาประสบการณ์รอบตัวที่เขาเจอในชีวิตออกมาพูด…

Civic Space ตอนที่ 7 เรียนเรื่องพลเมืองประชาธิปไตยจากช่องหรือเพจไหนดี .

เราอยากชวนผู้อ่านมาลองเรียนรู้เรื่องพลเมืองประชาธิปไตย จากทั้ง 3 ช่องทาง จากคำแนะนำของคุณครู นักศึกษา และผู้ทำงานด้านการศึกษา . เพราะเราเชื่อว่า การเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยอาจไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในห้องเรียนเสมอไป การเข้าไปอ่านเรื่องราวในเพจบางเพจ หรือรับชมเนื้อหาจากช่องบางช่อง ก็ช่วยให้เราได้เกิดการตั้งคำถาม แง่คิด หรือความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยได้เช่นกัน Youtube : พาเธอย้ายบ้าน…

1 2 3 12