Civic space ตอนที่ 9 : มองการสร้างพลเมืองผ่าน Multicultural Education (การศึกษาพหุวัฒนธรรม )

โดย อาจารย์นันท์นภัส แสงฮอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . หากถามว่า การศึกษาพหุวัฒนธรรมคืออะไร อาจไม่ได้มีนิยามที่ตายตัว ยังมีการถกเถียงเกี่ยวกับคำนี้อย่างต่อเนื่อง และการจะนิยามคำ ๆ ว่าคืออะไร ก็ขึ้นอยู่บริบททางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองของแต่ละพื้นที่หรือแต่ละประเทศด้วย อย่างไรก็ตาม อยากจะชวนมาดูที่เป้าหมายของการศึกษาพหุวัฒนธรรมแทนการดูนิยาม…

Civic classroom ตอนที่ 17 ห้องเรียนสิทธิมนุษยชน

ห้องเรียนของอาจารย์พัทธ์ธีรา ได้หยิบยกเรื่องราวของคนไร้รัฐพลัดถิ่นมาเป็นประเด็นหลักในการสอน เพื่อพาให้ผู้เรียนได้สำรวจ ตั้งคำถาม และสะท้อนคิดกับคุณค่าความสำคัญของสิทธิมนุษยชนของตนเองและผู้อื่น เราได้มีโอกาสสอนในวิชา “สังคม สงครามและสันติ (มสสศ 102)” เป็นวิชาที่วางอยู่บนมุมมองสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ สิทธิมนุษยชน ความรุนแรงและสันติภาพ เป้าหมายก็เพื่อสร้างพลเมืองที่ตระหนักรู้เท่าทันและเป็นผู้ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปในทางที่สันติและเป็นธรรมมากขึ้น ซึ่งประเด็นหนึ่งที่หยิบมาสอนคือเรื่องของสิทธิคนไร้รัฐพลัดถิ่น เพราะเราจะเห็นข่าวการละเมิดสิทธิของพลเมืองที่อยู่ตามชายขอบชายแดนประเทศ ทั้งที่เป็นกลุ่มคนที่อยู่มานาน…

Civic classroom ตอนที่ 16 ออกแบบวิชาอาเซียน อย่าเรียนแค่ “รู้”

ครูฐาปณี วงศ์สวัสดิ์ จากเครือข่าย Thai Civic Education ได้สะท้อนว่า ที่ผ่านมาการสอนอาเซียนซ้ำซาก วนอยู่กับเรื่องเดิม เนื้อหาเดิม และไม่น่าสนใจ เป็นการเรียนอาเซียนไม่ได้ไปไกลกว่าการนั่งจำชื่อ คำทักทาย การแต่งกาย หรือการท่องจำ ด้วยเหตุผลนี้ จึงทำให้ครูฐาปณี ได้ลองออกแบบบทเรียนแบบใหม่ที่เชื่อมโยงกับเรื่องความเป็นพลเมืองขึ้นมา…

Civic classroom ตอนที่ 15 : ห้องเรียนสังคมนิยม

จักรธร ดาวแย้ม จากกลุ่มมาร์กซิสต์ศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TUMS) คนรุ่นใหม่ที่อยากเห็นสังคมที่เท่าเทียม เขาจึงเริ่มทำกลุ่มศึกษาร่วมกับเพื่อนๆ ที่เสมือนเป็นห้องเรียนให้ผู้คนได้มาพูดคุยเกี่ยวกับการกดขี่ และความไม่ธรรมทางสังคม ผ่านมุมมองแบบฝ่ายซ้าย ซึ่งห้องเรียนที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่แค่การเอาทฤษฏีมาบอกเล่า แต่ได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมได้ตั้งคำถาม วิเคราะห์ ดึงเอาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกัน เพื่อมองเห็นอำนาจที่ครอบงำ และค้นหาความเป็นได้ของสังคมที่ดีกว่าเดิม #thaiciviceducation ในการจัดการเรียนรู้ เราเน้นการให้ผู้เข้าร่วมได้เอาประสบการณ์รอบตัวที่เขาเจอในชีวิตออกมาพูด…

Civic Space ตอนที่ 6 : สอนเรื่องประชาธิปไตยด้วยหนังหรือซีรีส์

ทำไมเราควรสอนเรื่องประชาธิปไตยจากหนังหรือซีรีย์ เรื่องไหนบ้างที่ควรนำมาสอน แล้วจะสอนอย่างไร . หาคำตอบได้ใน Civic Space ตอนที่ 6 #Thaiciviceducation “The Good Doctor” . ครูสามารถใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ประชาธิปไตยที่น่าสนใจและเชื่อมโยงกับประเด็นที่อยู่นอกชั้นเรียนได้เป็นอย่างไร ภาพยนตร์ซีรีย์เรื่อง The Good…

Civic Space ตอนที่ 5 ทำไมครูควรสอนเรื่อง May Day วันแรงงาน

วันแรงงานสากล วันนี้มีความหมายอย่างไร แล้วทำไมครูควรสอนเรื่องนี้ ชวนอ่านบทสัมภาษณ์ของครูทั้ง 3 คนที่ได้มาแลกเปลี่ยนให้เห็นแง่มุมทางประวัติศาสตร์การต่อสู้ของแรงงานและคนทำงาน และการสอนควรให้นักเรียนได้มองเห็นแรงงานที่เชื่อมโยงถึงสิทธิ ความเป็นธรรม และคุณภาพชีวิต . คนทำงานหรือแรงงานเป็นกลไกที่ขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ครูควรสอนให้ผู้เรียนได้ตระหนักและเรียนรู้สิ่งนี้เป็นสามัญนึก ที่สำคัญไปกว่านั้นในวันที่ผู้เรียนก้าวเข้าไปเป็นคนทำงาน เขาจะตระหนักว่าเราทุกคนคือคนสร้างชาติ เราคือคนพัฒนาประเทศนี้ ดังนั้นเราคือผู้ทรงสิทธิที่จะเรียกร้องให้ประเทศนี้พัฒนาและต่อต้านสิ่งที่ขัดขวางความเจริญของประเทศ .…

Civic Classroom ตอนที่ 11 : เมื่อนอกห้องเรียนคือพื้นที่เรียนรู้

ครูทวิช ลักษณ์สง่า ครูในเครือข่าย Thai Civic Education ที่มองเห็นว่า อคติทางเชื้อชาติต่อแรงงานข้ามชาติได้ฝังรากลึกมาอย่างยาวนานในสังคมไทย เขาจึงได้พัฒนาบทเรียนที่ให้นักเรียนก้าวออกนอกห้องเรียนเพื่อไปพูดคุยกับแรงงานโดยตรง ทำให้อคติที่นักเรียนเคยมีได้จางลงในความรู้สึก เมื่อนักเรียนพูดถึงประเทศเพื่อนบ้านหรือแรงงานข้ามชาติ นักเรียนค่อนข้างจะจะมีมุมมองอคติต่อพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นคนเมียนมาร์ กัมพูชา ลาว เราจึงได้สอบถามนักเรียนไปว่า มุมมองอคติเหล่านี้ พวกเขาเขารับรู้มาอย่างไร…

Teaching For Social Justice คืออะไร?

Teaching for Social Justice เป็นมุมมองการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้มองเห็นการกดขี่หรือความไม่เป็นธรรมทางสังคมทั้งในระดับปัจเจกและสังคม และพัฒนาสำนึกความเป็นพลเมืองของนักเรียน ให้กล้าลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสังคมที่ไม่ยุติธรรม ซึ่งมุมมองดังกล่าวให้คุณค่าทางประชาธิปไตยเป็นพื้นฐานสำคัญ . ดังนั้น Teaching for Social Justice มีเป้าหมายผลักดันให้ครูและนักเรียนได้ร่วมสำรวจ พูดคุย และวิเคราะห์การกดขี่ผ่านมิติ ชนชั้น…

Civic Teacher ตอนที่ 9 การ์ตูนกับการสอนเรื่องพลเมือง

ทำไมต้องสอนเรื่องพลเมืองด้วยการ์ตูน การ์ตูนเรื่องอะไรบ้าง ที่ช่วยสร้างมุมมองพลเมืองประชาธิปไตย พบกับบทสัมภาษณ์ผู้ทำงานด้านพลเมือง ที่มาบอกเล่าความเห็นว่า การ์ตูนสามารถนำมาสอนเรื่องพลเมืองอย่างไรได้บ้าง . แด่วันสิทธิมนุษยชน ( Human Rights day) การ์ตูน เรื่อง เอคโค่ จิ๋วก้องโลก เรื่องราวการผจญภัยของเด็ก ๆ…

Civic Classroom ตอนที่ 7 : เมื่อสิทธิมนุษยชนไม่ใช่เรื่องไกลตัว

บทสัมภาษณ์ครูศศิกานต์ ชาติสุวรรณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ครูสอนวิชาสังคมศึกษาที่ทำให้เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องใกล้ตัวของนักเรียน โดยอาศัยกระบวนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนพูดคุย แบ่งปันประสบการณ์ และสร้างพื้นที่ปลอดภัย ครูศศิกานต์ มองว่า วิชาหน้าที่พลเมืองที่ผ่านมา เน้นให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่เชื่อฟังคำสั่งของรัฐ แต่แท้จริงควรเป็นวิชาที่ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นในชีวิตพวกเขา ดังนั้นประเด็นการกลั่นแกล้งในโรงเรียน จึงเป็นประเด็นสำคัญที่เธอนำมามาสอนนักเรียนชั้น ม.2 ที่เชื่อมโยงกับหลักสิทธิมนุษยชน . คำว่า…

1 2 3