ความเสมอภาคทางเพศกับการพัฒนาสังคมในฟินแลนด์

บทความสั้นๆ เนื่องในวันสตรีสากล โดย กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ‘ครูจุ๊ย’ นักวิชาการอิสระ ผู้เคยมีประสบการณ์ด้านการศึกษาจากฟินแลนด์ประเทศที่ได้ชื่อว่ามีความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้ในโลกสมัยใหม่ ตลอดจนมีโอกาสไปค้นคุ้ยตำราเรียนของเกาหลีเหนือ ในคอลัมน์ ‘เล่า/เรียน’ ครูจุ๊ย คุณครูสาวพร้อมแว่นสีสด จะ ‘เล่า’ เรื่องราวในห้องเรียน สถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ของเด็กและครู ให้ผู้อ่านได้…

สรุปงาน การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากไทยและออสเตรเลีย Educational Forum: Thai-Australian “How to make any place a civic classroom?”

รายงานสรุป เวทีเสวนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากไทยและออสเตรเลีย Educational Forum: Thai-Australian “How to make any place a civic classroom?” 18 กุมภาพนัธ์2558 คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย…

1 18 19 20