สนุกกับวิชากฎหมายและการเมือง ตอน 2 อ.วัฒนา อัคคพานิช (เมล็ดพันธุ์ครู)

(ตอนต่อ) นอกจากการนำเรื่องการเมืองมาโยงกับชีวิตประจำวัน เพื่อให้เด็กนักศึกษาเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการเมือง และนำความรู้มาจัดเป็นเกมเพื่อกระตุ้นสร้างความสนใจให้กับนักศึกษาแล้ว อ.วัฒนา อัคคพานิช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ยังได้เพิ่มเทคนิคการเรียนการสอนที่เรียกว่า History Line มาเพื่อให้นักศึกษาได้สนุกกับการเรียนรู้ เชื่อมโยงเนื้อหาในบทเรียนกับสถานที่จริง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นอีกด้วย  

สนุกกับวิชากฎหมายและการเมือง ตอน 1 อ.วัฒนา อัคคพานิช (เมล็ดพันธุ์ครู)

ด้วยความเชื่อในทฤษฏีของ Jean Piaget ที่อธิบายถึงกระบวนการพัฒนาการทางสติปัญญา ว่ามาจากการปรับความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ หากความรู้เดิมขัดกับความรู้ใหม่จะยากต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่เข้าไป ดังนั้น อ.วัฒนา อัคคพานิช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงนำหลักการนี้มาออกแบบการสอนในเรื่องการเมือง เพราะพบว่านักศึกษายังขาดความเข้าใจในเรื่องการเมืองที่ถูกต้องอยู่มาก อาจารย์จึงมุ่งเน้นนำสิ่งที่มักเข้าใจผิด มาอภิปรายสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง แล้วจึงนำสู่การเรียนรู้เนื้อหาเพิ่มเติมที่เน้นการปฏิบัติจริงอย่างเป็น รูปธรรม   https://www.microsoft.com/getsilverlight/get-started/install/default.aspx?reason=unsupportedbrowser&_helpmsg=ChromeVersionDoesNotSupportPlugins&v=1.0#

การสอนวิชาหน้าที่พลเมือง

รายการนี้จะพาไปดูหัวใจสำคัญ 4 ประการ ของการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง ที่โรงเรียนประถมนอร์ทแชเพิล ประเทศอังกฤษ ซึ่งได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ปรัชญาสำหรับเด็ก สภาโรงเรียน และโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน หัวใจสำคัญ 4 ประการของโรงเรียนนี้ได้แก่ 1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง โรงเรียนได้แบ่งเวลาส่วนหนึ่ง ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง…

ใช้ข่าวสร้างพลเมืองดี KS1/2 Citizenship : Using News

ใช้ข่าวเป็นสื่อสอนเรื่องหน้าที่พลเม­ือง และเชื่อมโยงเข้าสู่สาระฯ อื่นๆ อย่างไรได้บ้าง พร้อมชมเทคนิคการสอนมากมาย ทั้งการตั้งคำถามกระตุ้นความคิด บทบาทสมมติ และเกมเลือกข้าง ทุกเช้า ครูคาเรน ทอมป์สัน ครูประจำชั้น ป.6 โรงเรียนประถมศึกษาค็อกคิงตัน จะเริ่มต้นวันด้วยการอ่านข่าวกับนักเรียน โดยเปิดเว็บไซต์ข่าวฉายบนกระดานหน้าห้อง นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ พูดคุยถกเถียกัน…

คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน ใช้ข่าวสร้างพลเมืองดี

หน้าที่พลเมือง ไม่ใช่เรื่องที่จะสอนกันได้ผ่านการอ่านหนั­งสือหรือท่องจำ แต่จะเรียนรู้ได้ผ่านการลงมือปฏิบัติในชีว­ิตประจำวันของนักเรียน วันนี้ Teachers as Learners จะมาคุยกันว่าแนวทางการสอนเรื่องหน้าที่พล­เมืองด้วยข่าว บทบาทสมมติ กิจกรรมเลือกข้าง และการตั้งคำถามกระตุ้นความคิดของคุณครู จะนำมาปรับใช้อย่างไรให้เข้ากับบริบทไทย ติดตามฟังได้จากชุมชนแห่งการเรียนรู้เล็กๆ ในรายการตอนนี้ ซึ่งประกอบด้วย ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล ประธานสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา…

รู้เท่าทันสื่อผ่านสื่อการเรียนรู้เรื่อง “ถ้ำของเพลโต”

มาเรียนรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อวิดีโอเรื่อง “ถ้ำของเพลโต”  ที่จะทำให้เรารับรู้ว่าสิ่งที่เราเห็นผ่านสื่อทุกวันนี้อาจไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไป

“ผสานนวัตกรรมทางการศึกษาเพี่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” ครั้งที่ 2 (2 – 4 เมษายน 2558)

อะไรๆก็ประชาธิปไตย ประชาธิปไตยคืออะไรกันแน่? นวัตกรรมการการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในการป­ระชุมปฏิบัติการครั้งนี้ เน้นประเด็นสำคัญที่ปรากฏในหลักสูตรเพิ่มเ­ติมรายวิชาหน้าที่พลเมือง และกรอบหลักสูตรการศึกษาเพื่อสร้างความเป็­นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทยซึ่งเป็น­ประสบการณ์การทำงานของหน่วยงานที่มาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัดการประชุมที่จะทำค­วามเข้าใจร่วมกัน และสร้างทีมงานในระดับพื้นที่ที่จะเข้าไปช่วยหนุนเสริม(Mentoring and Coaching)การทำงานของสถานศึกษาต่อไป