7 กรณีตัวอย่างชุมชนยืนหยัดรับมือการเปลี่ยนแปลง

กระแสการพัฒนาสู่สมัยใหม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงทั้ง สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงก็ได้ก่อให้เกิดปัญหาทั้ง ปัญหาเศรษฐกิจในท้องถิ่น อย่างปัญหาหนี้สินของคนในุชมชน ภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก การเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะ การเสื่อมโทรมของป่า หนังสือเล่มนี้จะพาเราให้เห็นถึง 7 กรณีศึกษา ที่ชุมชนมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เริ่มจากการปรับใช้วิถีชีวิตหรือต้นทุนเดิมที่ตนเองมีให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาได้ รวมถึงมีกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาร่วมกัน…

การเมืองภาคพลเมือง

David Mathews, Dr. (เดวิด แมทธิวส์, ดร.) ผู้แปล วันชัย วัฒนศัพท์, ศ.น.พ. 2552 หนังสือซึ่งประดุจตระกร้าใบใหญ่ ที่บรรจุเรื่อง “การเมืองภาคพลเมือง” ไว้เต็มเปี่ยม ทั้งประวัติศาสตร์ ความหมาย กรณีตัวอย่าง…

มติมหาชน การสื่อสาร และการเมือง

เสถียร เชยประทับ 2552 หนังสือ “มติมหาชน การสื่อสาร และการเมือง” เล่มนี้ เป็นการรวบรวมแนวคิดการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เกี่ยวกับ มติมหาชน การสื่อสาร และการเมือง ดังนี้ มติมหาชนหรือเสียงของประชาชนหรืออีกนัยหนึ่งวาระสาธารณะก็คือ “เสียงสวรรค์” ในระบอบประชาธิปไตย ที่เป็นพลังทางการเมืองที่นำไปสู่นโยบายหรือการกระทำของรัฐบาลหรืออีกนัยหนึ่งวาระของรัฐบาล…

อรุณตวัดการเมือง

รุณ วัชระสวัสดิ์ 2555 “ล้อเลียน-เสียดสี-ประชดประชัน-อารมณ์ขัน-คมกริบ” อยู่ในลายเส้นเป็นการ์ตูนการเมืองของอรุณ วัชระสวัสดิ์ ด้วยความคิดที่เฉียบขาด นำเสนอการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐหรือนักการเมืองอย่างแสบสันต์หรรษา จึงทำให้มีแฟนประจำคอลัมน์การ์ตูนการเมืองของอรุณที่จะต้องคอยดูอยู่เสมอว่าวันนี้อรุณจะเขียนเรื่องอะไรและกลายเป็นคอลัมน์สำคัญที่มิอาจมองข้ามไปได้ การ์ตูนการเมืองบางภาพของอรุณยังมีมิติที่สะท้อนเนื้อหาได้ลึกและกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกได้ดีกว่าบทความ และการ์ตูนการเมืองทุกรูปที่อรุณเขียน ต่อไปในอนาคตจะกลายเป็น “หลักฐานประวัติศาสตร์สังคมการเมือง” ที่สะท้อนถึงเหตุการณ์ต่างๆ ในแต่ละช่วง

การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล 2552 งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาการเมืองภาคประชาชนในฐานะองค์ประกอบใหม่ของระบอบประชาธิปไตยมากกว่าจะลงสู่รายละเอียดในปัญหาต่างๆ ที่ประชาชนกำลังประสบอยู่ เช่นปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิต ปัญหาความเสื่อมทรุดของสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม หรือปัญหาความยากจนโดยรวม สิ่งที่เป็นคำถามหลักคือการเมืองภาคประชาชนมีฐานะความชอบธรรมอยู่ตรงไหนในระบอบการเมืองการปกครองไทย และสามารถแสดงบทบาทสนองจุดหมายอะไรได้บ้างในสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่

วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย

ลิขิต ธีรเวคิน 2550 หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเหมาะสำหรับใช้เป็นหนังสืออ่านประกอบ หรือปูพื้นฐานแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนวิชาการเมืองการปกครองไทย โดยนำเสนอภาพวิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทยในลักษณะกว้างๆ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันเพื่อใช้เป็นกรอบช่วยมองภาพอนาคตของการเมืองการปกครองไทย โดยเน้นที่การวิเคราะห์มากกว่าการพรรณนาเพื่อให้ผู้อ่านสามารถใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ และเข้าใจปัญหาการเมืองการปกครองไทย นอกจากนี้ประเด็นในการวิเคราะห์ และข้อสังเกตของผู้เขียนจะช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่านได้ฝึกคิดด้วย

พลเมืองกับท้องถิ่นเข้มแข็ง

ธเนศวร์ เจริญเมือง 2549 หนังสือเล่มนี้พูดถึงพลเมืองจำนวนหนึ่งที่ได้เขียนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับตัวเขาเอง พูดถึงตำนานการต่อสู้ของเขาและท้องถิ่นของพวกเขา ค้นหาบทเรียนและพยายามเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้แก่คนรุ่นหลังได้ศึกษาในสังคมที่เต็มไปด้วยการยกย่องผู้นำ หรือวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำในบางช่วง แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้นำเองก็มีหลายระดับพลเมืองแทบไม่เคยได้เป็นตัวละครเอก หนังสือเล่มนี้พูดถึงพลเมืองในฐานะพระเอก และท้องถิ่นในฐานะปัจจัยห้อมล้อมสำคัญและเป็นแผ่นดินที่ได้อาศัยและต้องทดแทนบุญคุณ

1 2 3