Open Minds to Equality

Open Minds to Equality Authors: Nancy Schniedewind, Ellen Davidson เป็นหนังสือแหล่งเรียนรู้ของนักกิจกรรมเพื่อช่วยนักเรียนทำความเข้าใจในเรื่องความไม่เสมอภาคระหว่างเชื้อชาติ เพศ ชนชั้นทางสังคม อายุ ภาษา รสนิยมทางเพศ ความสามารถทางร่างกายและจิตใจ และศาสนา ภายในหนังสือมีได้รวบรวมกิจกรรมที่ส่งเสริมความเคารพต่อความหลากหลายและความเท่าเทียมระหว่างบุคคล…