7 กรณีตัวอย่างชุมชนยืนหยัดรับมือการเปลี่ยนแปลง

กระแสการพัฒนาสู่สมัยใหม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงทั้ง สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงก็ได้ก่อให้เกิดปัญหาทั้ง ปัญหาเศรษฐกิจในท้องถิ่น อย่างปัญหาหนี้สินของคนในุชมชน ภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก การเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะ การเสื่อมโทรมของป่า หนังสือเล่มนี้จะพาเราให้เห็นถึง 7 กรณีศึกษา ที่ชุมชนมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เริ่มจากการปรับใช้วิถีชีวิตหรือต้นทุนเดิมที่ตนเองมีให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาได้ รวมถึงมีกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาร่วมกัน…

การเมืองภาคพลเมือง

David Mathews, Dr. (เดวิด แมทธิวส์, ดร.) ผู้แปล วันชัย วัฒนศัพท์, ศ.น.พ. 2552 หนังสือซึ่งประดุจตระกร้าใบใหญ่ ที่บรรจุเรื่อง “การเมืองภาคพลเมือง” ไว้เต็มเปี่ยม ทั้งประวัติศาสตร์ ความหมาย กรณีตัวอย่าง…

มติมหาชน การสื่อสาร และการเมือง

เสถียร เชยประทับ 2552 หนังสือ “มติมหาชน การสื่อสาร และการเมือง” เล่มนี้ เป็นการรวบรวมแนวคิดการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เกี่ยวกับ มติมหาชน การสื่อสาร และการเมือง ดังนี้ มติมหาชนหรือเสียงของประชาชนหรืออีกนัยหนึ่งวาระสาธารณะก็คือ “เสียงสวรรค์” ในระบอบประชาธิปไตย ที่เป็นพลังทางการเมืองที่นำไปสู่นโยบายหรือการกระทำของรัฐบาลหรืออีกนัยหนึ่งวาระของรัฐบาล…

1 2 3 4 6