Teaching for Diversity and Social Justice

Edited by Maurianne Adams, Lee Anne Bell, Pat Griffin

หนังสือเกี่ยวกับประเด็นความหลากหลายและความยุติธรรมทางสังคมส่วนใหญ่มาในรูปแบบของหลักการพื้นฐาน ทฤษฎีต่าง ๆ กรอบหลักสูตรสำหรับการสอนการปฏิบัติธรรมทางสังคม แต่สำหรับหนังสือ Teaching for Diversity and Social Justice นอกจากจะให้แนวคิด หลักการพื้นฐาน แล้วยังให้รายะละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการสอนที่สามารถเข้าถึงประเด็นเชิงลึกได้ เช่น การกดขี่ในชั้นเรียน การสร้างความสนใจในการศึกษาความยุติธรรมทางสังคมให้กับนักเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ที่สำคัญ การวัดและประเมินผล ชิ้นงานหรือภาระงานที่ครูสามารถมอบหมายให้นักเรียนทำได้ สำหรับ edition 2 นี้เน้นการหยิบยกประเด็นปัญหาปัจจุบันและข้อถกเถียงต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมอเมริกันขึ้นมาเป็นกรณีถกเถียงถึงความซับซ้อนของปัญหา การเลือกปฏิบัติ รวมถึงประเด็นความไม่เสมอภาคในสังคมอเมริกัน