ครูสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาการอบรมกับวิธีการสอนอย่างไร? ประเด็นของการอบรมมีอะไรบ้าง? และครูจะสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาการอบรมกับวิธีการสอนได้อย่างไร?

“ครูกับการสร้างพลเมือง” เปิดมุมมองใหม่ เข้าใจรอบด้าน สรรค์สร้างพลเมืองประชาธิปไตย จัดโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย (Thai Civic Education Center) ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 23-26 กรกฎาคม 2561