Jul
19
Mon
2021
ครูผู้สร้างพลเมือง รุ่นที่ 4
ครูผู้สร้างพลเมือง รุ่นที่ 4
Jul 19 @ 16:00 – Oct 10 @ 16:00

การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
โดย มูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกลุ่ม Critizen
สนับสนุนโดย มูลนิธิ Friedrich-Ebert-Stuftung