Civic Classroom ตอนที่ 1 : เมื่อพหุวัฒนธรรม ความเป็นธรรม พลเมืองโลกสอนผ่านศาสนา

ครูธนัญญา ต่อชีพ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ครูสังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เธอได้ใช้แนวคิดพหุวัฒนธรรม ความเป็นธรรม พลเมืองโลก มาสอนผ่านการหยิบยกกรณีต่างๆทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับโลกขึ้น โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ อภิปราย สืบค้น เพื่อให้นักเรียนของเธอได้เข้าใจความแตกต่างทางศาสนาและความเชื่อ มองเห็นความเชื่อในฐานะเครื่องมือผลิตซ้ำความไม่เป็นธรรม ครูธนัญญามองว่า การสอนศาสนาจะต้องทำให้นักเรียนมีแนวคิดพหุวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานให้ได้ก่อน ผ่านการเรียนรู้เรื่องความแตกต่างทางความเชื่อของแต่ละศาสนา ดังนั้นในชั่วโมงแรกๆ…

โรงเรียนขนาดเล็กกับการพัฒนาพลเมืองท้องถิ่น

ข้อถกเถียงอย่างต่อเนื่องจากฝ่ายที่สนับสนุนให้ยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่บนเหตุผลว่าโรงเรียนขนาดเล็กใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับผลการสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พวกเขามองว่ากระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณมากที่สุดในประเทศ ทางแก้จึงไม่ได้อยู่ที่การขาดงบประมาณ แต่อยู่ที่การบริหารงบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ยิ่งบวกกับแนวโน้มการลดลงของประชากรด้วยแล้ว ยิ่งเป็นเหตุให้การยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเป็นเรื่องชอบธรรม โดยอ้างว่าการโยกย้ายนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนขนาดใหญ่นั้นจะช่วยลดต้นทุนต่อหัว เกิดการประหยัดจากขนาด (economy of scale) สามารถควบคุมคุณภาพ ทำให้ผลการศึกษาของนักเรียนดีขึ้น และตอบโจทย์การเข้าถึงการศึกษาที่ดีได้อย่างเท่าเทียม คงไม่มีใครเถียงว่าหากเราสามารถให้การศึกษาที่ดีขึ้นในราคาที่ต่ำลงได้นั้นเป็นเรื่องที่ดี อย่างไรก็ตาม ผมเห็นว่าข้อเสนอและแนวทางการดำเนินนโยบายของฝ่ายที่เสนอให้ยุบโรงเรียนขนาดเล็กนั้นตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่คลาดเคลื่อนอยู่สองประการ ประการแรกคือการวิเคราะห์ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ผิดทาง…

หนังสือรวมบทความ “ครูผู้สร้างพลเมือง”

หนังสือรวมบทความ “ครูผู้สร้างพลเมือง” เล่มนี้ เกิดขึ้นด้วยเจตนารมณ์ที่จะเปิดพื้นที่ให้ครูหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่าย Thai Civic Education ที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนหลากหลายพื้นที่ได้มีโอกาสบอกเล่าเรื่องราว สื่อสารความคิด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการทำงานของพวกเขาต่อวงวิชาชีพ ผู้สนใจ และสังคมในวงกว้าง ดาวน์โหลดPDF

สรุปงานบรรยายสาธารณะ SLC ครั้งที่ 3

Key ideas ในการเปลี่ยนให้โรงเรียนให้เป็น SLC นั้นไม่สามารถละเลยประเด็นเชิงทฤษฎีได้ หากไม่เข้าใจในหลักการก็จะปฏิบัติไม่ได้ผลจนเทรนด์นั้นค่อยๆ มอดไป ทฤษฎีสำคัญต่อการปฏิบัติใน SLC เพราะมันช่วยในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ในห้องเรียน การสะท้อนคิดเพื่อพัฒนาครู และการใช้ความรู้จากต่างบริบท เราสามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อความรู้ให้เป็นสิ่งที่สามารถวิพากษ์ได้ โดยต้องเปลี่ยนแปลงที่มหาวิทยาลัยและการใช้กรอบการคิดด้วย SLC ในโรงเรียน ประสบการณ์การใช้ SLC…

การสร้างพลเมืองผ่านกระบวนการสืบสอบทางปรัชญา

สำหรับหลาย ๆ คน หัวใจของประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งเพื่อหาตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ตัดสินใจแทนเราในสภาและผลักดันนโยบายตามที่พวกเขาได้หาเสียงไว้ สาเหตุที่ต้องวางระบบแบบนี้ก็เพราะในสังคมที่มีประชากรจำนวนมาก จึงไม่สามารถสร้างประชาธิปไตยทางตรงที่ให้ประชาชนทุกคนเข้ามาอยู่ในสภาร่วมกันได้จริง ทำได้เพียงเลือกตัวแทนที่เราไว้ใจในแนวคิดและความสามารถเข้าไปทำหน้าที่แทนเราเท่านั้น แม้ระบบตัวแทนแบบนี้จะมีข้อดีในการแบ่งงานกันทำและลดภาระที่ทุกคนจะต้องแบ่งเวลาเข้ามาทำงานทางการเมือง แต่มันก็สร้างปัญหาตามมา ในทางปฏิบัติ มันเสี่ยงจะทำให้เกิดปัญหา “ประชาธิปไตย 4 วินาที” ที่การมีส่วนร่วมของประชาชนถูกลดทอนลงเหลือเพียงการหย่อนบัตรเลือกตั้งเท่านั้น โดยละเลยมิติการมีส่วนร่วมผ่านการแสดงความคิดเห็นและริเริ่มนโยบายโดยประชาชนหรือตรวจสอบการทำงานของผู้แทนหลังการเข้ารับตำแหน่ง เมื่อเป็นเช่นนั้นก็เสี่ยงที่นโยบายที่ออกมาจะไม่สะท้อนความต้องการของประชาชนจริง ๆ …

3 เรื่องน่ารู้วันสงกรานต์ ตอนที่ 3 ‘สงกรานต์ไม่ใช่ปีใหม่หากนับเดือนแบบไทย’

เมื่อพิจารณาจากเดือนที่เล่นสงกรานต์ จะเห็นชัดเจนว่าเป็นเดือน4 หรือเดือน 5 ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่ใช่เดือนอ้ายที่ แปลว่า 1 แต่ปีใหม่ดั้งเดิมจริง ๆ คือ เดือนหลังน้ำนอง ซึ่งก็คือเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม โดยมีการลอยกระทงจุดประทีปเพื่อเฉลิมฉลอง แต่สาเหตุที่เข้าใจว่าสงกรานต์เป็นวันปีใหม่เพราะใช้เป็นฤกษ์ยามในการเปลี่ยนศักราชตามตำราโหราศาสตร์ของพราหมณ์ อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับวันสงกรานต์เพิ่มเติม และดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ สาดน้ำสงกรานต์ วัฒนธรรมร่วมรากเอเชียได้ที่: http://thaiciviceducation.org/สาดน้ำสงกรานต์-วัฒนธรร/

3 เรื่องน่ารู้วันสงกรานต์ ตอนที่ 2 ‘ตำนานสงกรานต์ เป็นเรื่องราวดั้งเดิมของภูมิภาคอุษาคเนย์’

เรื่องราวเกี่ยวกับนางสงกรานต์ถูกสืบทอดกันมายาว นานในภูมิภาคอุษาคเนย์นี้ มีหลายสำนวน หลายตำนาน สำนวนดั้งเดิมยังพอเห็นได้ในกลุ่มที่พูดภาษาตระกูลไ ทเขตสิบสองปันนา ประเทศจีน แต่สำนวนที่แพร่หลายในไทยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกั บท้าวกบิลพรหมตั้งคำถามธรรมกุมารซึ่งถูกแปลงผสม ผสานกลายเป็นอินเดีย อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับวันสงกรานต์เพิ่มเติม และดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ สาดน้ำสงกรานต์ วัฒนธรรมร่วมรากเอเชียได้ที่:  http://thaiciviceducation.org/สาดน้ำสงกรานต์-วัฒนธรร/

3 เรื่องน่ารู้วันสงกรานต์ ตอนที่ 1 ‘สงกรานต์ในประเทศอุษาคเนย์ไม่ได้มาจากเทศกาลโฮลีในอินเดีย’

การสาดน้ำสงกรานต์และรดน้ำเป็นประเพณีร่วมกันของประเทผศในภูมิภาคอุษาคเนย์ ไม่ใช่ประเพณีที่สืบทอดมาจากอินเดียและศรีลังกา จัดขึ้นเพื่อแสดงการเปลี่ยนผ่านของฤดูกาลโดยใช้น้ำ เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เพื่อขับไล่ความแห้งแล้งและยังรดน้ำเพื่อไหว้ผีบรรพบุรุษและผู้สูงอายุในชุมช นเพื่อก่อให้เกิดสิริมงคลต่อชุมชนและครอบครัว อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับวันสงกรานต์เพิ่มเติม และดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ สาดน้ำสงกรานต์ วัฒนธรรมร่วมรากเอเชียได้ที่: http://thaiciviceducation.org/สาดน้ำสงกรานต์-วัฒนธรร/

ช่วงเวลาแห่งการปรองดอง และการระลึกถึงผู้ที่สูญเสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2

8-9 พ.ค. ช่วงเวลาแห่งการปรองดอง และการระลึกถึงผู้ที่สูญเสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 (Time of Remembrance and Reconciliation for Those Who Lost Their Lives during the…

เลือกตั้ง 2562 : สรนันท์ เวียงคำ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพฯ

คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยได้บ้าง? มองเห็นการเปลี่ยนแปลงในระดับตัวบุคคล จากเดิมที่จะสงวนท่าที ไม่กล้าพูด สนทนาเกี่ยวกับการเมืองแบบตรงๆ ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกล้าที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองมากขึ้นโดยเฉพาะผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งมีความตระหนักรู้ถึงพลังของประชาชนในการกำหนดทิศทางของประเทศโดยผ่านการเลือกตั้ง การเปลี่ยนแปลงในระดับครอบครัว ซึ่งแต่เดิมมีการแบ่งกลุ่มเป็นพรรคมาร พรรคเทพ ต่อมาแบ่งแบบเสื้อเหลืองเสื้อแดง ซึ่งครอบครัวไหนสนับสนุนฝั่งใด คนทั้งครอบครัวจะสนับสนุนตามแต่ในการเลือกตั้งในครั้งนี้มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายลงรากลึกถึงในระดับครอบครัว กล่าวคือ มีการแบ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ กับ กลุ่มผู้สูงอายุ…

1 2 3 12