Sep
3
Thu
2020
โครงการเยาวชนพลเมือง ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนพลเมือง @  ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการเยาวชนพลเมือง ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนพลเมือง @ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Sep 3 – Sep 6 all-day