Ornament

เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย

เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย (Thai Civic Education Foundation – TCE Foundation) เป็นสถาบันการศึกษาอิสระที่ทำงานเพื่อบ่มเพาะวัฒนธรรมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย มูลนิธิฯ เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรและไม่สังกัดการเมืองฝ่ายใด

วิสัยทัศน์

การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองนักเคลื่อนไหวเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมที่มีความคิดเชิงวิพากษ์ ตั้งคำถาม และลงมือทำ เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบและโครงสร้างที่ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมที่มีอยู่

พันธกิจ

พันธกิจของมูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย (Thai Civic Education – TCE Foundation) คือการสนับสนุนครู ผู้ฝึกสอนครู และหน่วยงานการศึกษา ในการทำงานเพื่อจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้เกิดพลเมืองนักเคลื่อนไหวเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม นอกจากนี้ TCE ยังทำงานเป็นหน่วยประสานงานหรือคณะอำนวยการของเครือข่ายอีกด้วย

ปฏิทินกิจกรรม

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
ครูผู้สร้างพลเมือง รุ่นที่ 4 16:00
ครูผู้สร้างพลเมือง รุ่นที่ 4
Jul 19 @ 16:00 – Oct 10 @ 16:00
ครูผู้สร้างพลเมือง รุ่นที่ 4
การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดย มูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกลุ่ม Critizen สนับสนุนโดย มูลนิธิ Friedrich-Ebert-Stuftung
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • หนังสือรวมบทความ เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย เล่มนี้เป็นความพยายามสรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงานของคณะครู และนักการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ ดร.เดวิด ซิงเยอร์ มหาวิทยาลัยโมนาชThai Civic Education

  • ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (Thai Civic Education) ร่วมกับสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “นักการศึกษากับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล” ให้กับกลุ่มนักการศึกษาหลากหลายสาขากว่า 13 สถาบันในเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือThai Civic Education

โพสต์ล่าสุด

2020 ในมุมมอง Civic Teachers

ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา มีทั้งเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากกมายในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็น โควิด 19 การประท้วงของประชาชนเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย ตลอดจนการลุกขึ้นมาตั้งคำถามถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ความทรงจำ และคุณค่าของสังคมที่เป็นสากล ซึ่งทั้งหมดนี้ทางเราได้รวบรวมมุมมองของครูและผู้ขับเคลื่อน Civic Education ที่ต่างได้ให้มุมมอง ไอเดีย ผ่าน 9…

8 ครูรุ่นใหม่ 8 ห้องเรียนประชาธิปไตย

ก่อนสิ้นปี 2020 ทางเราได้รวบรวมเรื่องราวห้องเรียนประชาธิปไตยของ 8 คนรุ่นใหม่ ที่เต็มไปด้วยมุมมอง วิธีการ และรูปธรรมในการสร้างพลเมืองประชาธิปไตยหลากหลายมิติ . Civic Classroom ตอนที่ 1 : เมื่อพหุวัฒนธรรม ความเป็นธรรม…

Teaching For Social Justice คืออะไร?

Teaching for Social Justice เป็นมุมมองการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้มองเห็นการกดขี่หรือความไม่เป็นธรรมทางสังคมทั้งในระดับปัจเจกและสังคม และพัฒนาสำนึกความเป็นพลเมืองของนักเรียน ให้กล้าลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสังคมที่ไม่ยุติธรรม ซึ่งมุมมองดังกล่าวให้คุณค่าทางประชาธิปไตยเป็นพื้นฐานสำคัญ . ดังนั้น Teaching for Social Justice มีเป้าหมายผลักดันให้ครูและนักเรียนได้ร่วมสำรวจ พูดคุย…

ข้อความตอนหนึ่งจากเวทีเสวนา “พลเมืองประชาธิปไตยและพลังขับเคลื่อนสังคมของเยาวชน”

RETHINK การเปลี่ยนจากการสอน “วิชาพลเมือง” เป็นการสอน “สิทธิและหน้าที่พลเมือง” REDUCE การลดความเหลื่อมล้ำ อคติ และวัฒนธรรมอำนาจนิยมในระบบการศึกษา และระบบการเมืองโดยรวม REBUILD การสร้างและฟื้นฟูความไว้วางใจและความเข้าใจซึ่งกันและกัน และสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น RE-EDUCATE เราทุกคนต้องให้การศึกษาใหม่แก่ตัวเอง และยังต้องสื่อสารกับคนรอบข้างและเรียนรู้ไปพร้อมกัน…