Ornament

เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย

เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย (Thai Civic Education Foundation – TCE Foundation) เป็นสถาบันการศึกษาอิสระที่ทำงานเพื่อบ่มเพาะวัฒนธรรมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย มูลนิธิฯ เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรและไม่สังกัดการเมืองฝ่ายใด

วิสัยทัศน์

การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองนักเคลื่อนไหวเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมที่มีความคิดเชิงวิพากษ์ ตั้งคำถาม และลงมือทำ เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบและโครงสร้างที่ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมที่มีอยู่

พันธกิจ

พันธกิจของมูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย (Thai Civic Education – TCE Foundation) คือการสนับสนุนครู ผู้ฝึกสอนครู และหน่วยงานการศึกษา ในการทำงานเพื่อจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้เกิดพลเมืองนักเคลื่อนไหวเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม นอกจากนี้ TCE ยังทำงานเป็นหน่วยประสานงานหรือคณะอำนวยการของเครือข่ายอีกด้วย

ปฏิทินกิจกรรม

  • หนังสือรวมบทความ เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย เล่มนี้เป็นความพยายามสรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงานของคณะครู และนักการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ ดร.เดวิด ซิงเยอร์ มหาวิทยาลัยโมนาชThai Civic Education

  • ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (Thai Civic Education) ร่วมกับสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “นักการศึกษากับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล” ให้กับกลุ่มนักการศึกษาหลากหลายสาขากว่า 13 สถาบันในเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือThai Civic Education

โพสต์ล่าสุด

โรงเรียนขนาดเล็กกับการพัฒนาพลเมืองท้องถิ่น

ข้อถกเถียงอย่างต่อเนื่องจากฝ่ายที่สนับสนุนให้ยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่บนเหตุผลว่าโรงเรียนขนาดเล็กใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับผลการสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พวกเขามองว่ากระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณมากที่สุดในประเทศ ทางแก้จึงไม่ได้อยู่ที่การขาดงบประมาณ แต่อยู่ที่การบริหารงบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ยิ่งบวกกับแนวโน้มการลดลงของประชากรด้วยแล้ว ยิ่งเป็นเหตุให้การยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเป็นเรื่องชอบธรรม โดยอ้างว่าการโยกย้ายนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนขนาดใหญ่นั้นจะช่วยลดต้นทุนต่อหัว เกิดการประหยัดจากขนาด (economy of scale) สามารถควบคุมคุณภาพ ทำให้ผลการศึกษาของนักเรียนดีขึ้น และตอบโจทย์การเข้าถึงการศึกษาที่ดีได้อย่างเท่าเทียม คงไม่มีใครเถียงว่าหากเราสามารถให้การศึกษาที่ดีขึ้นในราคาที่ต่ำลงได้นั้นเป็นเรื่องที่ดี อย่างไรก็ตาม…

[VDO] ครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย

บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย ครั้งที่ 4” จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Thai Civic Education มูลนิธิฟรีดิช เอแบร์ท และสถาบันสังคมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่…

หนังสือรวมบทความ “ครูผู้สร้างพลเมือง”

หนังสือรวมบทความ “ครูผู้สร้างพลเมือง” เล่มนี้ เกิดขึ้นด้วยเจตนารมณ์ที่จะเปิดพื้นที่ให้ครูหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่าย Thai Civic Education ที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนหลากหลายพื้นที่ได้มีโอกาสบอกเล่าเรื่องราว สื่อสารความคิด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการทำงานของพวกเขาต่อวงวิชาชีพ ผู้สนใจ และสังคมในวงกว้าง ดาวน์โหลดPDF