Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ครูผู้สร้างพลเมือง รุ่นที่ 4 16:00
ครูผู้สร้างพลเมือง รุ่นที่ 4
Jul 19 @ 16:00 – Oct 10 @ 16:00
ครูผู้สร้างพลเมือง รุ่นที่ 4
การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดย มูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกลุ่ม Critizen สนับสนุนโดย มูลนิธิ Friedrich-Ebert-Stuftung
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31