อรุณตวัดการเมือง

รุณ วัชระสวัสดิ์ 2555 “ล้อเลียน-เสียดสี-ประชดประชัน-อารมณ์ขัน-คมกริบ” อยู่ในลายเส้นเป็นการ์ตูนการเมืองของอรุณ วัชระสวัสดิ์ ด้วยความคิดที่เฉียบขาด นำเสนอการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐหรือนักการเมืองอย่างแสบสันต์หรรษา จึงทำให้มีแฟนประจำคอลัมน์การ์ตูนการเมืองของอรุณที่จะต้องคอยดูอยู่เสมอว่าวันนี้อรุณจะเขียนเรื่องอะไรและกลายเป็นคอลัมน์สำคัญที่มิอาจมองข้ามไปได้ การ์ตูนการเมืองบางภาพของอรุณยังมีมิติที่สะท้อนเนื้อหาได้ลึกและกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกได้ดีกว่าบทความ และการ์ตูนการเมืองทุกรูปที่อรุณเขียน ต่อไปในอนาคตจะกลายเป็น “หลักฐานประวัติศาสตร์สังคมการเมือง” ที่สะท้อนถึงเหตุการณ์ต่างๆ ในแต่ละช่วง

การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล 2552 งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาการเมืองภาคประชาชนในฐานะองค์ประกอบใหม่ของระบอบประชาธิปไตยมากกว่าจะลงสู่รายละเอียดในปัญหาต่างๆ ที่ประชาชนกำลังประสบอยู่ เช่นปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิต ปัญหาความเสื่อมทรุดของสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม หรือปัญหาความยากจนโดยรวม สิ่งที่เป็นคำถามหลักคือการเมืองภาคประชาชนมีฐานะความชอบธรรมอยู่ตรงไหนในระบอบการเมืองการปกครองไทย และสามารถแสดงบทบาทสนองจุดหมายอะไรได้บ้างในสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่

วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย

ลิขิต ธีรเวคิน 2550 หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเหมาะสำหรับใช้เป็นหนังสืออ่านประกอบ หรือปูพื้นฐานแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนวิชาการเมืองการปกครองไทย โดยนำเสนอภาพวิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทยในลักษณะกว้างๆ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันเพื่อใช้เป็นกรอบช่วยมองภาพอนาคตของการเมืองการปกครองไทย โดยเน้นที่การวิเคราะห์มากกว่าการพรรณนาเพื่อให้ผู้อ่านสามารถใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ และเข้าใจปัญหาการเมืองการปกครองไทย นอกจากนี้ประเด็นในการวิเคราะห์ และข้อสังเกตของผู้เขียนจะช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่านได้ฝึกคิดด้วย

พลเมืองกับท้องถิ่นเข้มแข็ง

ธเนศวร์ เจริญเมือง 2549 หนังสือเล่มนี้พูดถึงพลเมืองจำนวนหนึ่งที่ได้เขียนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับตัวเขาเอง พูดถึงตำนานการต่อสู้ของเขาและท้องถิ่นของพวกเขา ค้นหาบทเรียนและพยายามเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้แก่คนรุ่นหลังได้ศึกษาในสังคมที่เต็มไปด้วยการยกย่องผู้นำ หรือวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำในบางช่วง แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้นำเองก็มีหลายระดับพลเมืองแทบไม่เคยได้เป็นตัวละครเอก หนังสือเล่มนี้พูดถึงพลเมืองในฐานะพระเอก และท้องถิ่นในฐานะปัจจัยห้อมล้อมสำคัญและเป็นแผ่นดินที่ได้อาศัยและต้องทดแทนบุญคุณ

ปฏิวัติประชาธิปไตยเพื่อแก้ไขวิกฤติของชาติ

เขียนโดย วิทยากร เชียงกูล พิมพ์ที่ สายธาร พิมพ์ปี 2551 การปฏิวัติประชาธิปไตยในความหายของการมุ่งเปลี่ยนโครงสร้างทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อย่างถึงรากถึงโคน เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติความขัดแย้ง แบ่งเป็น 2 ขั้วสุดโต่ง และเพื่อจะหาทางออกที่ดีกว่า ประชาธิปไตยผ่านระบบผู้แทน โดยวิเคราะห์ทั้งในเชิงทฤษฎีและประสบ-การณ์ของประเทศไทย…

ประชาธิปไตย จริงแท้…คือแค่ไหน

โดย พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต) ปี่ที่พิมพ์: 2553 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมเล่มมาจาก – ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (จุดบรรจบ : รัฐศาสตร์ กับ นิติศาสตร์) – ประชาธิปไตย ไม่ยาก ถ้าอยากได้…