TRANSFORMING TEACHER EDUCATION FOR SOCIAL JUSTICE

TRANSFORMING TEACHER EDUCATION FOR SOCIAL JUSTICE แนะนำหนังสือสำหรับผู้สนใจ Transforming Teacher Education for Social Justice การเปลี่ยนแปลง teacher education เพื่อผลิตครูที่คำนึงถึงการศึกษาในฐานะการสร้างสังคมที่เป็นธรรม Transforming…

7 กรณีตัวอย่างชุมชนยืนหยัดรับมือการเปลี่ยนแปลง

กระแสการพัฒนาสู่สมัยใหม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงทั้ง สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงก็ได้ก่อให้เกิดปัญหาทั้ง ปัญหาเศรษฐกิจในท้องถิ่น อย่างปัญหาหนี้สินของคนในุชมชน ภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก การเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะ การเสื่อมโทรมของป่า หนังสือเล่มนี้จะพาเราให้เห็นถึง 7 กรณีศึกษา ที่ชุมชนมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เริ่มจากการปรับใช้วิถีชีวิตหรือต้นทุนเดิมที่ตนเองมีให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาได้ รวมถึงมีกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาร่วมกัน…

1 2 3 6