บทสัมภาษณ์พิเศษ ผศ.ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ เนื่องในวันประชาธิปไตยสากล

วันประชาธิปไตยสากล 15 กันยายน คาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยอย่างไรบ้าง? ผศ.ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ: คำว่า “ประชาธิปไตย” นั้นเมื่อเคลื่อนออกมาจากหนังสือในตำรามาสู่ตัวคน ประชาธิปไตยจะถูกสร้างสรรค์และต่อเติมความหมาย ผ่านปฏิบัติการทางสังคม (social practice) ของผู้คนในสังคมทันที ในแง่นี้ประชาธิปไตยจึงเป็นเงื่อนไขที่สำคัญต่อการสร้างระบบความสัมพันธ์ของคนในสังคม อาทิ ในสังคมไทย เราจะมีระบบโรงเรียนแบบไหน…

บทสัมภาษณ์พิเศษ อ.วรุตม์ อินทฤทธิ์ เนื่องในวันประชาธิปไตยสากล

วันประชาธิปไตยสากล 15 กันยายน คาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยอย่างไรบ้าง? อ.วรุตม์ อินทฤทธิ์: การฝึกสอนในปี 2557 เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิต เมื่อนักเรียนของเราคนนึงตอนนั้นเค้าอินกับการเมืองมาก ๆ พูดขึ้นมาว่า “เราน่าจะฆ่าอีกกลุ่มนึงให้หมดเลยนะครับครู” คำพูดนี้เหมือนเปลี่ยนชีวิตในด้านการจัดการเรียนการสอนเรา ทำให้เราตระหนักว่านี่ไม่ใช่ชั้นเรียนหรือผลลัพธ์ของการจัดการเรียนการสอนในวิชาหน้าที่พลเมืองที่เราหรือแม้กระทั่งการศึกษาต้องการ เราเริ่มศึกษาการเมืองอย่างจริงจัง รับผิดชอบวิชาการเมืองการปกครองไทยและเขียนตำราขึ้นใช้เอง เราก็พบว่าวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์…

บทสัมภาษณ์พิเศษ ครูเด่นพงศ์ ศรีพัฒนะพิพัฒน์ เนื่องในวันประชาธิปไตยสากล

วันประชาธิปไตยสากล 15 กันยายน คาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยอย่างไรบ้าง? ครูเด่นพงศ์ ศรีพัฒนะพิพัฒน์: ผมมีความคาดหวังและมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าพลังของพลเมืองในสังคมไทยต้องเป็นแกนหลักในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศนี้ โดยสังคมไทยจำเป็นต้องวางรากฐานวัฒนธรรมประชาธิปไตย การสร้างการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของประชาธิปไตยจนเกิดเป็นผลลัพธ์สู่ระดับวิถีชีวิต (Way of life) ของผู้คนในที่สุด ประชาธิปไตยเป็นเรื่องของหลักการที่ประกันสิทธิ เสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และมีพลวัตรสูง เป็นมากกว่าเรื่องของรูปแบบที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะคิดหรือสร้างเองโดยปราศจากการมีส่วนร่วมของพลเมือง…

บทสัมภาษณ์พิเศษ ครูชมภ์พลอย จิตติแสง เนื่องในวันประชาธิปไตยสากล

วันประชาธิปไตยสากล 15 กันยายน คาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยอย่างไรบ้าง? ครูชมภ์พลอย จิตติแสง: สิ่งที่คาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยคือ คาดหวังให้คนไทย “ตื่นตัว” ในเรื่องของ “พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” มากขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งคำถามกับปรากฏการณ์ประชาธิปไตยไทยและประชาธิปไตยโลก มองออกไปว่าสังคมโลกเขามองสังคมประชาธิปไตยไทยอย่างไร สังคมที่เขาประสบความสำเร็จเรื่องของประชาธิปไตยเขาไปถึงจุดนั้นได้อย่างไร สังคมประชาธิปไตยแท้ ๆ…

บทสัมภาษณ์พิเศษ อ.อนรรฆ สมพงษ์ เนื่องในวันประชาธิปไตยสากล

ก่อนถึงวันประชาธิปไตยสากล 15 กันยายนนี้ คาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยอย่างไรบ้าง? อ.อนรรฆ สมพงษ์: ก่อนจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับสังคมไทย เราต้องยอมรับและเข้าใจก่อนว่า สังคมไทยไม่ได้สวยงาม อย่างที่เราถูกปลูกฝังและสั่งสอนกันมา เอาจริง ๆ ผมไม่อยากคาดหวังอะไรมาก แต่ใช่ว่าจะไม่หวังเลย เรายังจำเป็นต้องมีความหวัง เพราะถ้าเราหมดหวัง เราก็จะไม่อยากลงมือทำหรือเปลี่ยนแปลงอะไรเลย สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำได้ง่ายที่สุด…

บทสัมภาษณ์พิเศษ ครูษุรพีฐ์ บุญคง เนื่องในวันประชาธิปไตยสากล

ก่อนถึงวันประชาธิปไตยสากล 15 กันยายนนี้ คาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยอย่างไรบ้าง? ครูษุรพีฐ์ บุญคง: โดยส่วนตัวเชื่อว่าประชาธิปไตยที่ดีเริ่มต้นจากที่บ้าน ดังนั้นถ้าพ่อแม่รับฟังความคิดเห็นและเคารพการตัดสินใจของลูก โดยยอมเปิดใจและยอมรับฟังความต้องการที่แท้จริงของลูก จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างรากฐานประชาธิปไตยที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับพลเมืองคนหนึ่งต่อไปในวันข้างหน้า การสร้างประชาธิปไตยในสังคมไทยจะเกิดขึ้นได้ง่ายมาก ถ้าเด็กมาจากครอบครัวที่มีพื้นฐานความเป็นประชาธิปไตยแล้วส่งต่อมายังโรงเรียนที่ส่งเสริมประชาธิปไตย สุดท้ายวิธีคิดและค่านิยมที่เปลี่ยนก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงสังคม บทสัมภาษณ์พิเศษ ครูษุรพีฐ์ บุญคง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก…

บทสัมภาษณ์พิเศษ ครูอดิศร เนตรทิพย์ เนื่องในวันประชาธิปไตยสากล

ก่อนถึงวันประชาธิปไตยสากล 15 กันยายนนี้ คาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยอย่างไรบ้าง? ครูอดิศร เนตรทิพย์: ส่วนตัวผมยึดมั่นในทฤษฎี พลเมือง 3 แบบ ของ Joel Westheimer มาก ทุกวันในการทำหน้าที่ครูของผมผมพยายามเพื่อจะสร้างพลเมืองทั้ง 3 แบบให้เกิดขึ้นในตัวลูกศิษย์ของผม คือ…

เศรษฐศาสตร์การเมือง ความเหลื่อมล้ำ และไม่เป็นธรรมทางสังคม

โดย ผศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี บทความจากเวทีอบรมพัฒนา “ครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย” ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561 ชีวิตที่ดีคืออะไร? ถ้าเราขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน เราจะมีชีวิตที่ดีได้จริง ๆ…

วัฒนธรรมประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

โดย ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ การมีส่วนร่วมทางการเมืองเกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วสังคมแบบไหนที่เอื้อให้เกิดการเมืองแบบมีส่วนร่วมได้? การมีส่วนร่วมทางการเมือง คือ การแสดงออกซึ่งสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ ในประเทศที่มีพื้นที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองมาก แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมการเมืองในประเทศนั้นมีความเป็นประชาธิปไตยสูง เพราะมีพื้นที่ที่แสดงความเคารพต่อเสียงข้างน้อยได้มาก การปลูกฝังวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย (Democratic Political Culture) สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้ ต้องยอมรับในขั้นแรกว่า “ความขัดแย้ง”…

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สังคมพหุนิยม กับประชาธิปไตย

โดย รศ.ดร. ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ ในเมื่อคนเรามีความแตกต่างหลากหลาย สังคมประชาธิปไตยควรมีหน้าตาแบบไหนจึงจะทำให้เราอยู่ต่อไปด้วยกันได้? อคติในสังคมทำให้เราให้คุณค่าของ “ความแตกต่าง” ไม่เท่ากัน เราอดทนอดกลั้นกับความแตกต่างไม่ได้ และผลักให้คนที่คิดต่างและไม่เหมือนเราอยู่ในขั้วตรงข้ามเสมอ การตีตราประณาม กีดกัน และบังคับให้เกิดการหลอมรวมนำมาซึ่งความทุกข์ ความรุนแรงและความแตกแยกในสังคม ยกตัวอย่างเช่น วัฒนธรรมในโรงเรียนที่เน้นการบังคับหลอมรวมให้นักเรียนทุกคนมีลักษณะเหมือน ๆ…

1 2 3 4 5 11