อุดมศึกษากับการพัฒนาความเป็นพลเมือง: แนวคิดและผลการศึกษาเบื้องต้นจาก 6 มหาวิทยาลัยไทย

เอกสารประกอบการบรรยาย สัมมนาสาธารณะ “บทบาทอุดมศึกษาในยุคประชาธิปไตยถดถอย:การสร้างความสมดุลระหว่างเป้าหมายทางเศรษฐกิจและการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม” วันที่ 20-21 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ดาวน์โหลด pdf

DCE Talk #2 ป๋วยอึ๊งภากรณ์กับทัศนะทางการศึกษา

DCE Talk #2 ป๋วยอึ๊งภากรณ์กับทัศนะทางการศึกษา  “การศึกษาไทยใครว่าขาดความคิดดีๆ” 1 เมษายน 2560 13:00- 17:00 น. Ease café ซอยอารีย์ เจือจิตร กรุงเทพฯ ความเป็นมาของหนังสือ “ป๋วย อึ๊งภากรณ์กับทัศนะทางการศึกษา” …

ความเสมอภาคทางเพศกับการพัฒนาสังคมในฟินแลนด์

ความเสมอภาคทางเพศกับการพัฒนาสังคมในฟินแลนด์ กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ (นักวิชาการอิสระ), 10 Mar 2017 หนังสือชื่อ Through Finland in Carts โดย Mrs. Alec Tweedie ตีพิมพ์เมื่อปี 1913…

power point เวทีเสวนาสาธารณะครั้งที่ 3 เรื่อง “ครู..ผู้สร้างพลเมืองประชาธิปไตย”

ความท้าทายในการพัฒนาครูเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดาวน์โหลด pdf บทบาทครูในฐานะผู้สร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดาวน์โหลด pdf การพัฒนานิสิตนักศึกษาฝึกหัดครูเพื่อส่งเสริมพลเมืองประชาธิปไตย ดาวน์โหลด pdf What kind of citizens are the schools trying to…

“สาดน้ำสงกรานต์ วัฒนธรรมร่วมรากเอเชีย

หนังสือ”สาดนำ้สงกรานต์ วัฒนธรรมร่วมรากเอเชีย” เพื่อขยายพรมแดนความรู้ว่าด้วยสงกรานต์ ชวนคิดและตั้งคำถามต่อเหตุการณ์และเทศกาล ชวนให้สืบค้นต่อไป รวมทั้งส่งเสริมให้รักและภูมิใจในความเป็นชาติแต่พองาม แล้วเปิดพื้นที่ใจให้รักและเข้าใจเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกเดียวกันให้มากขึ้น ขอเชิญอ่านให้ชุ่มฉ่ำใจก่อนไปชุ่มฉ่ำกายในวันสงกราน ดาวน์โหลด pdf

การเมือง เรื่องของพวกเรา

การไม่รู้เรื่องการเมืองนั้นนับว่าแย่ที่สุดในบรรดาการไม่รู้เรื่องอื่นๆทั้งหมด คนที่ไม่รู้เรื่องการเมือง นั้นไม่ได้ยิน ไม่ พูด ทั้งยัง ไม่ม่ ส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ เขาไม่รู้เรื่องค่าครองชีพ ราคาเมล็ดถั่ว ปลา แป้ง (ข้าวปลาอาหาร) ค่าเช่าบ้าน ค่ารองเท้า รวมถึงค่ายาค่ารักษาพยาบาล ทั้งหมดนี้ล้วนขึ้นกับ การตัดสินใจทางการเมืองทั้งสิ้น…

รายงานสรุปสาระสำคัญของการประชุม “รู้ทันการเมืองเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย”

สรุปสาระสาคัญของการประชุม “รู้ทันการเมืองเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย” 3 – 5 กรกฎาคม 2558 โรงแรม IBIS Bangkok Riverside ดาวน์โหลด pdf

1 2 3 7