สรุปงาน การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากไทยและออสเตรเลีย Educational Forum: Thai-Australian “How to make any place a civic classroom?”

รายงานสรุป เวทีเสวนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากไทยและออสเตรเลีย Educational Forum: Thai-Australian “How to make any place a civic classroom?” 18 กุมภาพนัธ์2558 คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย…

1 5 6 7