สัมภาษณ์ อ.ปราศรัย เจตสันติ์ (รร.บางประกอกวิทยาคม) เรื่องการเหยียดผิวและเชื้อชาติในสังคมไทย

สัมภาษณ์ อ.ปราศรัย เจตสัันติ์(รร.บางประกอกวิทยาคม) เรื่องการเหยียดผิวและเชื้อชาติในสังคมไทย ‘เราต้องยอมรับความแตกต่างหลากหลายของคนในสังคมได้ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใด ศาสนาไหน เพศสภาวะใดก็ตาม เราต่างก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกัน ’ เสียงสะท้อนจาก ครูโอ ปราศัย เจตสันติ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม หนึ่งในเครือข่าย Thai Civic…

[VDO] เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลียรุ่นที่ 2

โครงการ “เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย ปี 2” (วันที่ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2560) สนับสนุนโดย Department of Foreign Affairs and Trade…

สนุกกับวิชากฎหมายและการเมือง ตอน 2 อ.วัฒนา อัคคพานิช (เมล็ดพันธุ์ครู)

(ตอนต่อ) นอกจากการนำเรื่องการเมืองมาโยงกับชีวิตประจำวัน เพื่อให้เด็กนักศึกษาเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการเมือง และนำความรู้มาจัดเป็นเกมเพื่อกระตุ้นสร้างความสนใจให้กับนักศึกษาแล้ว อ.วัฒนา อัคคพานิช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ยังได้เพิ่มเทคนิคการเรียนการสอนที่เรียกว่า History Line มาเพื่อให้นักศึกษาได้สนุกกับการเรียนรู้ เชื่อมโยงเนื้อหาในบทเรียนกับสถานที่จริง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นอีกด้วย

สนุกกับวิชากฎหมายและการเมือง ตอน 1 อ.วัฒนา อัคคพานิช (เมล็ดพันธุ์ครู)

ด้วยความเชื่อในทฤษฏีของ Jean Piaget ที่อธิบายถึงกระบวนการพัฒนาการทางสติปัญญา ว่ามาจากการปรับความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ หากความรู้เดิมขัดกับความรู้ใหม่จะยากต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่เข้าไป ดังนั้น อ.วัฒนา อัคคพานิช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงนำหลักการนี้มาออกแบบการสอนในเรื่องการเมือง เพราะพบว่านักศึกษายังขาดความเข้าใจในเรื่องการเมืองที่ถูกต้องอยู่มาก อาจารย์จึงมุ่งเน้นนำสิ่งที่มักเข้าใจผิด มาอภิปรายสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง แล้วจึงนำสู่การเรียนรู้เนื้อหาเพิ่มเติมที่เน้นการปฏิบัติจริงอย่างเป็น รูปธรรม https://www.microsoft.com/getsilverlight/get-started/install/default.aspx?reason=unsupportedbrowser&_helpmsg=ChromeVersionDoesNotSupportPlugins&v=1.0#

การสอนวิชาหน้าที่พลเมือง

รายการนี้จะพาไปดูหัวใจสำคัญ 4 ประการ ของการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง ที่โรงเรียนประถมนอร์ทแชเพิล ประเทศอังกฤษ ซึ่งได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ปรัชญาสำหรับเด็ก สภาโรงเรียน และโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน หัวใจสำคัญ 4 ประการของโรงเรียนนี้ได้แก่ 1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง โรงเรียนได้แบ่งเวลาส่วนหนึ่ง ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง…

1 2 3 6