TRANSFORMING TEACHER EDUCATION FOR SOCIAL JUSTICE

TRANSFORMING TEACHER EDUCATION FOR SOCIAL JUSTICE แนะนำหนังสือสำหรับผู้สนใจ Transforming Teacher Education for Social Justice การเปลี่ยนแปลง teacher education เพื่อผลิตครูที่คำนึงถึงการศึกษาในฐานะการสร้างสังคมที่เป็นธรรม Transforming…

การสื่อสารประเด็นสาธารณะและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย

ปาริชาต สถาปิตานนท์ 2551 นำเสนอเหตุการณ์สำคัญในสังคมไทย ซึ่งบ่งชี้ถึง “พลัง” ของบุคคลในการออกแบบและดำเนินการ “สื่อสาร” เพื่อสนับสนุนให้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ โดยผู้เขียนได้นำเสนอเรื่องราวผ่านกรณีศึกษาต่างๆ ซึ่งมีความโดดเด่นในเชิงสุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง ตลอดจนการประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อการสกัดข้อมูลสำคัญจากเอกสาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

1 2 3