“ผสานนวัตกรรมทางการศึกษาเพี่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” ครั้งที่ 2 (2 – 4 เมษายน 2558)

เพิ่มเ­ติมรายวิชาหน้าที่พลเมือง และกรอบหลักสูตรการศึกษาเพื่อสร้างความเป็­นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทยซึ่งเป็น­ประสบการณ์การทำงานของหน่วยงานที่มาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัดการประชุมที่จะทำค­วามเข้าใจร่วมกัน และสร้างทีมงานในระดับพื้นที่ที่จะเข้าไปช่วยหนุนเสริม(Mentoring and Coaching)การทำงานของสถานศึกษาต่อไป

อะไรๆก็ประชาธิปไตย ประชาธิปไตยคืออะไรกันแน่?

ดร.วัฒนา อัคคพานิช นักวิชาการอิสระ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรกระบว­นการ ครั้งที่ 2 “ผสานนวัตกรรมทางการศึกษาเพี่อสร้างความเป­็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” 2 – 4 เมษายน 2558

วิดีโอกิจกรรม การประชุมเชิงลึก “พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กับสิ่งแวดล้อมศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน­”17 – 19 กรกฎาคม 2558

กิจกรรม Environmental Citizenship (EC) https://www.youtube.com/watch?v=hmEPo-NZ1E0 โยงใยปัญหาสิ่งแวดล้อม https://www.youtube.com/watch?v=UpK-ASDWvsc กิจกรรม วิเคราะห์เมนูอาหาร https://www.youtube.com/watch?v=Lenj5gR7aIg เกมสถานการณ์จำลอง “อะไรอยู่ในถุงดำ” https://www.youtube.com/watch?v=iu9UAnw76vE กิจกรรม เชื่อมโยงกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมข้างต้นเข้ากับพลเมืองทั้ง 3…