ความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยกับการศึกษาเกี่ยวกับพหุนิยมและความแตกต่างหลากหลาย

ความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยกับการศึกษาเกี่ยวกับพหุนิยมและความแตกต่างหลากหลาย อ.วัชรฤทัย บุญธินันท์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล “ผสานนวัตกรรมทางการศึกษาเพี่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” 2 – 4 เมษายน 2558

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กับสิ่งแวดล้อมศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กับสิ่งแวดล้อมศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อนันตวรสกุล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาทียั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ผสานนวัตกรรมทางการศึกษาเพี่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” 2 – 4 เมษายน 2558

รู้เท่าทันสื่อ เพื่อความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

รู้เท่าทันสื่อ เพื่อความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ผสานนวัตกรรมทางการศึกษาเพี่อสร้างความเป็­นพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย ครั้งที่ 2 2 – 4 เมษายน 2558 Media Literacy for Democratic Citizenship คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์…

รู้ทันการเมืองเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย (1)

ทบทวน ประมวล และทำความกระจ่างชัดเกี่ยวกับความรู้เรื่อ­งการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอ­บประชาธิปไตย และความเข้าใจเรื่องพลเมืองดีกับพลเมืองดี­ในวิถีประชาธิปไตย

What future teachers & their Academics think about education for democracy

บทบาทของครูในฐานะผู้สร้างพลเมืองประชาธิปไตย จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ Dr. David Zyngier Monash University Australia โครงการเวทีเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 3 “ครู..ผู้สร้างพลเมืองประชาธิปไตย” 18 กันยายน 2015