การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง

Civic education โดย ทิพย์พาพร ตันติสุนทร ปี่ที่พิมพ์: 2555 สถาบันนโยบายศึกษา http://www.fpps.or.th/ การศึกษา ถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งหวังให้มนุษย์เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่มีคุณค่าอันพึงประสงค์ของความเป็นมนุษย์และของสังคม และด้วยการศึกษานี่เอง ยังเป็นเครื่องมือในการกล่อมเกลาทางสังคมและการเมืองอีกด้วย ระบบการเมืองการปกครองต้องการการค้ำจุนจากสมาชิกในสังคม หรือ พลเมือง ซึ่งพวกเจาจำเป็นต้องได้รับการบ่มเพาะความคิด วิถีปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบการปกครองนั้นด้วย…

การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง : Civic Education

พัฒนาการเมืองไทยโดย สร้างประชาธิปไตยที่ “คน” โดย ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, ผศ.ดร. ปี่ที่พิมพ์: พฤษภาคม 2555 ทำไมประชาธิปไตยที่ประสบความสำเร็จในยุโรปและในอเมริกา จึงกลับล้มเหลวในประเทศไทย เป็นเพราะประชาธิปไตยไม่เหมาะกับประเทศไทย หรือปัญหาอยู่ที่คนไทย? ถ้าความล้มเหลวของประชาธิปไตยมีสาเหตุมาจากคนไทย แล้วใครหรือคนกลุ่มไหนในประเทศไทยเป็นตัวปัญหาที่ทำให้ประชาธิปไตยล้มเหลว? ร่วมค้นหาคำตอบ พร้อมเรียนรู้และฝึกฝนความสามารถในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้ใน…