ความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยกับการศึกษาเกี่ยวกับพหุนิยมและความแตกต่างหลากหลาย

ความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยกับการศึกษาเกี่ยวกับพหุนิยมและความแตกต่างหลากหลาย อ.วัชรฤทัย บุญธินันท์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล “ผสานนวัตกรรมทางการศึกษาเพี่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” 2 – 4 เมษายน 2558

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กับสิ่งแวดล้อมศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กับสิ่งแวดล้อมศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อนันตวรสกุล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาทียั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ผสานนวัตกรรมทางการศึกษาเพี่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” 2 – 4 เมษายน 2558

รู้เท่าทันสื่อ เพื่อความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

รู้เท่าทันสื่อ เพื่อความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ผสานนวัตกรรมทางการศึกษาเพี่อสร้างความเป็­นพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย ครั้งที่ 2 2 – 4 เมษายน 2558 Media Literacy for Democratic Citizenship คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์…